بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۲۲۵۱ – ۲۳۰۰ از ۲۶۳۱۰
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۲۰ آذر ۱۳۶۱؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۴ دی ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: شلیک خودسرانه؛ ۲۵ خرداد ۱۳۸۸؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ اراک، استان مرکزی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۵ دی ۱۳۹۴؛ خرم آباد، استان لرستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ کرج، استان تهران، ايران، زندان گوهردشت
اعدام: حلق آویز؛ ۱۵ آذر ۱۳۶۷؛ کرج، استان تهران، ايران، زندان گوهردشت
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۲ آبان ۱۳۶۲؛ زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۶ خرداد ۱۳۵۸؛ همدان، استان همدان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ کرج، استان تهران، ايران، زندان گوهردشت
اعدام: تيرباران؛ ۴ آذر ۱۳۶۵؛ زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۹ خرداد ۱۳۸۹؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، زندان مرکزی (زندان وکيل آباد)
اعدام: حلق آویز؛ ۳۰ آبان ۱۳۶۵؛ استان فارس، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲ خرداد ۱۳۸۱؛ سمنان، استان سمنان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳ مرداد ۱۳۹۵؛ ايران
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۹ مرداد ۱۳۸۷؛ اصفهان، استان اصفهان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۶ اسفند ۱۳۹۳؛ زابل، استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان زابل
اعدام: حلق آویز؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان اوين
اعدام: حلق آویز؛ ۲۷ اردیبهشت ۱۳۶۶؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان قصر
اعدام: تيرباران؛ ۸ دی ۱۳۶۰؛ اراک، استان مرکزی، ايران
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۵ مهر ۱۳۹۵؛ يزد، استان يزد، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۳؛ کرج، استان البرز، ايران، زندان رجایی شهر
اعدام: حلق آویز؛ ۲۲ مهر ۱۳۸۳؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۲۳ دی ۱۳۵۹؛ همدان، استان همدان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۸ مرداد ۱۳۶۰؛ اصفهان، استان اصفهان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ کرج، استان تهران، ايران، زندان گوهردشت
اعدام: حلق آویز؛ ۱۹ اسفند ۱۳۶۷؛ نيشابور، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۶ آذر ۱۳۹۰؛ اهواز، استان خوزستان، ايران، زندان کارون
اعدام: حلق آویز؛ ۱۹ خرداد ۱۳۹۸؛ گرگان، استان گلستان، ايران، زندان مرکزی گرگان
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱ اردیبهشت ۱۳۶۲؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ مهر ۱۳۶۵ — آبان ۱۳۶۵؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۹ آذر ۱۳۸۲
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ کرج، استان تهران، ايران، زندان گوهردشت
اعدام: حلق آویز؛ ۲۹ مرداد ۱۳۸۷؛ کرج، استان البرز، ايران، زندان قزلحصار
اعدام: حلق آویز؛ ۶ شهریور ۱۳۸۷؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان اوين
اعدام: حلق آویز؛ ۱۲ مرداد ۱۳۶۷؛ کرج، استان تهران، ايران، زندان گوهردشت
اعدام: حلق آویز؛ ۲۱ اسفند ۱۳۶۲؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان قصر
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۲۰ مهر ۱۳۷۶؛ کاشان، استان اصفهان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۶ دی ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان اوين
اعدام: حلق آویز؛ ۷ مهر ۱۳۹۹؛ گنبد کاووس، استان گلستان، ايران، زندان گنبد کاووس
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۳ تیر ۱۳۶۳؛ رشت، استان گيلان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ آذر ۱۳۶۷ — دی ۱۳۶۷؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ رشت، استان گيلان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ آذر ۱۳۶۷ — دی ۱۳۶۷؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۱۳۷۳ — ۱۳۷۴؛ سليمانيه، عراق
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۲۲ تیر ۱۳۷۵؛ سليمانيه، عراق
اعدام: حلق آویز؛ ۱۴ شهریور ۱۳۹۷؛ کرج، استان البرز، ايران، زندان رجایی شهر

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.