بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۲۳۰۱ – ۲۳۵۰ از ۲۷۳۷۳
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۳ خرداد ۱۳۵۸؛ استان تهران، ايران
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۳ خرداد ۱۳۵۸؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۳ خرداد ۱۳۵۸؛ کاشان، استان اصفهان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۳ خرداد ۱۳۵۸؛ قزوين، استان زنجان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۳ خرداد ۱۳۵۸؛ قزوين، استان زنجان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۳ خرداد ۱۳۵۸؛ قزوين، استان زنجان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۴ خرداد ۱۳۵۸؛ شهسوار، استان گيلان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۵ خرداد ۱۳۵۸؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۵ خرداد ۱۳۵۸؛ استان اصفهان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۵ خرداد ۱۳۵۸؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۶ خرداد ۱۳۵۸؛ نيشابور، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۶ خرداد ۱۳۵۸؛ استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۶ خرداد ۱۳۵۸؛ استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۸ خرداد ۱۳۵۸؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۸ خرداد ۱۳۵۸؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۸ خرداد ۱۳۵۸؛ خمين، استان مرکزی، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۸ خرداد ۱۳۵۸؛ خمين، استان مرکزی، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۸ خرداد ۱۳۵۸؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۸ خرداد ۱۳۵۸؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۸ خرداد ۱۳۵۸؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۹ خرداد ۱۳۵۸؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۹ خرداد ۱۳۵۸؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۹ خرداد ۱۳۵۸؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۹ خرداد ۱۳۵۸؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۰ خرداد ۱۳۵۸؛ بروجرد، استان لرستان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۱ خرداد ۱۳۵۸؛ يزد، استان يزد، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۱ خرداد ۱۳۵۸؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۱ خرداد ۱۳۵۸؛ يزد، استان يزد، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۱ خرداد ۱۳۵۸؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۲ خرداد ۱۳۵۸؛ اهواز، استان خوزستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۲ خرداد ۱۳۵۸؛ مسجد سليمان، استان خوزستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۲ خرداد ۱۳۵۸؛ زندان تبریز، تبريز، استان آذربايجان شرقی، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۲ خرداد ۱۳۵۸؛ زندان تبریز، تبريز، استان آذربايجان شرقی، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۲ خرداد ۱۳۵۸؛ اهواز، استان خوزستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۲ خرداد ۱۳۵۸؛ اهواز، استان خوزستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۲ خرداد ۱۳۵۸؛ اهواز، استان خوزستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۲ خرداد ۱۳۵۸؛ اهواز، استان خوزستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۲ خرداد ۱۳۵۸؛ زندان تبریز، تبريز، استان آذربايجان شرقی، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۲ خرداد ۱۳۵۸؛ تبريز، استان آذربايجان شرقی، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۲ خرداد ۱۳۵۸؛ اهواز، استان خوزستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۲ خرداد ۱۳۵۸؛ اهواز، استان خوزستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۴ خرداد ۱۳۵۸؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۴ خرداد ۱۳۵۸؛ رفسنجان، استان کرمان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۴ خرداد ۱۳۵۸؛ رفسنجان، استان کرمان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۴ خرداد ۱۳۵۸؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۴ خرداد ۱۳۵۸؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۵ خرداد ۱۳۵۸؛ استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۵ خرداد ۱۳۵۸؛ دزفول، استان خوزستان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۵ خرداد ۱۳۵۸؛ دزفول، استان خوزستان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۵ خرداد ۱۳۵۸؛ دزفول، استان خوزستان، ايران

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.