بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۱۰۷۵۱ – ۱۰۸۰۰ از ۲۵۶۵۴
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۳۱ خرداد ۱۳۶۴؛ رودسر، استان گيلان، ايران
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۳ تیر ۱۳۶۴؛ اسلام آباد غرب، استان کرمانشاه، ايران
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۳ تیر ۱۳۶۴؛ اسلام آباد غرب، استان کرمانشاه، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۵ تیر ۱۳۶۴؛ زندان قصر، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۵ تیر ۱۳۶۴؛ زندان قصر، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۷ تیر ۱۳۶۴؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ خرداد ۱۳۶۴ — تیر ۱۳۶۴؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ خرداد ۱۳۶۴ — تیر ۱۳۶۴؛ آمل، استان مازندران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ خرداد ۱۳۶۴ — تیر ۱۳۶۴؛ اراک، استان مرکزی، ايران
اعدام: تيرباران؛ خرداد ۱۳۶۴ — تیر ۱۳۶۴؛ خوی، استان آذربايجان غربی، ايران
اعدام: مرگ در دوران بازداشت/زندان؛ خرداد ۱۳۶۴ — تیر ۱۳۶۴؛ استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۰ تیر ۱۳۶۴؛ اراک، استان مرکزی، ايران
اعدام: تيرباران؛ تیر ۱۵، ۱۳۶۴؛ استان کردستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۶ تیر ۱۳۶۴؛ آستان اشرفيه، استان گيلان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۹ تیر ۱۳۶۴؛ بابل، استان مازندران، ايران
اعدام: تيرباران؛ تیر ۲۳، ۱۳۶۴؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲۴ تیر ۱۳۶۴؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲۵ تیر ۱۳۶۴؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۵ مرداد ۱۳۶۴؛ بابل، استان مازندران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۷ مرداد ۱۳۶۴؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ تیر ۱۳۶۴ — مرداد ۱۳۶۴؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۹ مرداد ۱۳۶۴؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۹ مرداد ۱۳۶۴؛ گرگان، استان مازندران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۰ مرداد ۱۳۶۴؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۱۶ مرداد ۱۳۶۴؛ سردشت، استان آذربايجان غربی، ايران
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۱۷ مرداد ۱۳۶۴؛ سردشت، استان آذربايجان غربی، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲۲ مرداد ۱۳۶۴؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲۴ مرداد ۱۳۶۴؛ زنجان، استان زنجان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۳۰ مرداد ۱۳۶۴؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۴ شهریور ۱۳۶۴؛ اشنویه، استان آذربايجان غربی، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۹ شهریور ۱۳۶۴؛ بندر عباس، استان هرمزگان، ايران
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۱۷ شهریور ۱۳۶۴؛ سلماس، استان آذربايجان غربی، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲۴ شهریور ۱۳۶۴؛ همدان، استان همدان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۷ شهریور ۱۳۶۴؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۸ شهریور ۱۳۶۴؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱ مهر ۱۳۶۴؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱ مهر ۱۳۶۴؛ مهاباد، استان آذربايجان غربی، ايران
اعدام: قتل با سلاح گرم؛ ۶ مهر ۱۳۶۴؛ کراچی، پاکستان
اعدام: تيرباران؛ شهریور ۱۳۶۴ — مهر ۱۳۶۴؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ شهریور ۱۳۶۴ — مهر ۱۳۶۴؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ شهریور ۱۳۶۴ — مهر ۱۳۶۴؛ آمل، استان مازندران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ شهریور ۱۳۶۴ — مهر ۱۳۶۴؛ سنندج، استان کردستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۶ مهر ۱۳۶۴؛ رشت، استان گيلان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۷ مهر ۱۳۶۴؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۹ مهر ۱۳۶۴؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۳۰ مهر ۱۳۶۴؛ کرمان، استان کرمان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۳۰ مهر ۱۳۶۴؛ کرمان، استان کرمان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۳۰ مهر ۱۳۶۴؛ کرمان، استان کرمان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۳۰ مهر ۱۳۶۴؛ کرمان، استان کرمان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۳۰ مهر ۱۳۶۴؛ کرمان، استان کرمان، ايران

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.