بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۱۸۳۰۱ – ۱۸۳۵۰ از ۲۷۳۷۳
اعدام: مرگ در دوران بازداشت/زندان؛ ۲۴ آذر ۱۳۸۴؛ يزد، استان يزد، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۲۷ آذر ۱۳۸۴؛ زندان ارومیه، اروميه، استان آذربايجان غربی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۷ آذر ۱۳۸۴؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۷ آذر ۱۳۸۴؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۹ آذر ۱۳۸۴؛ استادیوم ورزشی سبزوار، سبزوار، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۹ آذر ۱۳۸۴؛ استادیوم ورزشی سبزوار، سبزوار، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۹ آذر ۱۳۸۴؛ استادیوم ورزشی سبزوار، سبزوار، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۵ دی ۱۳۸۴؛ سقز، استان کردستان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۷ دی ۱۳۸۴؛ اهواز، استان خوزستان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۷ دی ۱۳۸۴؛ اهواز، استان خوزستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۷ دی ۱۳۸۴؛ تایباد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۸ دی ۱۳۸۴؛ ايلام، استان ايلام، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۸۳ — ۱۳۸۴؛ تويسرکان، استان همدان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۸۳ — ۱۳۸۴؛ تويسرکان، استان همدان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۸۳ — ۱۳۸۴؛ بروجرد، استان لرستان، ايران
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۱۳۸۴ — ۱۳۸۵؛ اهواز، استان خوزستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۸۴ — ۱۳۸۵؛ سبزوار، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۸۴ — ۱۳۸۵؛ سبزوار، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۸۴ — ۱۳۸۵؛ سبزوار، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۸۴ — ۱۳۸۵؛ زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۶ دی ۱۳۸۴؛ مسجد سليمان، استان خوزستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۸ دی ۱۳۸۴؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۸ بهمن ۱۳۸۴؛ زندان رجایی شهر، کرج، استان البرز، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۶ بهمن ۱۳۸۴؛ زندان مرکزی (عادل آباد)، شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱ اسفند ۱۳۸۴؛ زندان مرکزی، اردبيل، استان اردبيل، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۳ اسفند ۱۳۸۴؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۰ اسفند ۱۳۸۴؛ اهواز، استان خوزستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۰ اسفند ۱۳۸۴؛ اهواز، استان خوزستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳ اسفند ۱۳۸۴؛ قزوین، استان قزوین، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۴ اسفند ۱۳۸۴؛ اصفهان، استان اصفهان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۲ اردیبهشت ۱۳۸۵؛ استان لرستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۱ اردیبهشت ۱۳۸۵؛ خرم آباد، استان لرستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۱ اردیبهشت ۱۳۸۵؛ خرم آباد، استان لرستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۷ اردیبهشت ۱۳۸۵؛ زندان زاهدان، زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۰ خرداد ۱۳۸۵؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۰ خرداد ۱۳۸۵؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: سنگسار؛ ۳۱ خرداد ۱۳۸۵؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۳۱ خرداد ۱۳۸۵؛ اصفهان، استان اصفهان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۳ تیر ۱۳۸۵؛ زندان ارومیه، اروميه، استان آذربايجان غربی، ايران
اعدام: مرگ در دوران بازداشت/زندان؛ ۸ مرداد ۱۳۸۵؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۶ مرداد ۱۳۸۵؛ زندان ساری، ساری، استان مازندران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۶ مرداد ۱۳۸۵؛ زندان ساری، ساری، استان مازندران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۵ شهریور ۱۳۸۵؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۳۰ شهریور ۱۳۸۵؛ بافق، استان يزد، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۳۰ شهریور ۱۳۸۵؛ بافق، استان يزد، ايران
اعدام: حلق آویز؛ مهر ۱۳۸۵ — آبان ۱۳۸۵؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ مهر ۱۳۸۵ — آبان ۱۳۸۵؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۸ آبان ۱۳۸۵؛ زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۸ آبان ۱۳۸۵؛ زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۸ آبان ۱۳۸۵؛ زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.