بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۱۸۲۵۱ – ۱۸۳۰۰ از ۲۷۳۷۳
اعدام: اعدام فراقضایی؛ فروردین ۱۳۸۴ — اردیبهشت ۱۳۸۴؛ اهواز، استان خوزستان، ايران
اعدام: شلیک خودسرانه؛ فروردین ۱۳۸۴ — اردیبهشت ۱۳۸۴؛ استان خوزستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ فروردین ۱۳۸۴؛ نجف آباد، استان اصفهان، ايران
اعدام: نحوه قتل خودسرانه نامشخص؛ ۲۶ فروردین ۱۳۸۴؛ اهواز، استان خوزستان، ايران
اعدام: نحوه قتل خودسرانه نامشخص؛ ۲۶ فروردین ۱۳۸۴؛ اهواز، استان خوزستان، ايران
اعدام: نحوه قتل خودسرانه نامشخص؛ ۲۶ فروردین ۱۳۸۴؛ اهواز، استان خوزستان، ايران
اعدام: نحوه قتل خودسرانه نامشخص؛ ۲۶ فروردین ۱۳۸۴؛ استان خوزستان، ايران
اعدام: شلیک خودسرانه؛ ۲۶ فروردین ۱۳۸۴؛ استان خوزستان، ايران
اعدام: شلیک خودسرانه؛ ۲۸ فروردین ۱۳۸۴؛ اهواز، استان خوزستان، ايران
اعدام: مرگ در دوران بازداشت/زندان؛ ۲۹ فروردین ۱۳۸۴؛ اهواز، استان خوزستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۸ اردیبهشت ۱۳۸۴؛ بجنورد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۲ اردیبهشت ۱۳۸۴؛ زندان کارون، اهواز، استان خوزستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳ اردیبهشت ۱۳۸۴؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۴ اردیبهشت ۱۳۸۴؛ اهواز، استان خوزستان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۲ خرداد ۱۳۸۴؛ زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ اردیبهشت ۱۳۸۴ — خرداد ۱۳۸۴؛ استان مازندران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۴ تیر ۱۳۸۴؛ سلماس، استان آذربايجان غربی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۵ تیر ۱۳۸۴؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۵ تیر ۱۳۸۴؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۵ تیر ۱۳۸۴؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: مرگ در دوران بازداشت/زندان؛ ۱۸ تیر ۱۳۸۴؛ مهاباد، استان آذربايجان غربی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۲ تیر ۱۳۸۴؛ استان لرستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۸ تیر ۱۳۸۴؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۸ تیر ۱۳۸۴؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۴ مرداد ۱۳۸۴؛ زندان مرکزی بندرعباس (توحید)، بندرعباس، استان هرمزگان، ايران
اعدام: شلیک خودسرانه؛ ۱۲ مرداد ۱۳۸۴؛ سقز، استان کردستان، ايران
اعدام: قتل فراقضایی با سلاح گرم؛ ۱۵ مرداد ۱۳۸۴؛ سنندج، استان کردستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۸ مرداد ۱۳۸۴؛ همدان، استان همدان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۸ مرداد ۱۳۸۴؛ همدان، استان همدان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۸ مرداد ۱۳۸۴؛ همدان، استان همدان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۹ مرداد ۱۳۸۴؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۲۳ مرداد ۱۳۸۴؛ بندرعباس، استان هرمزگان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۳۱ مرداد ۱۳۸۴؛ بندرعباس، استان هرمزگان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۳۱ مرداد ۱۳۸۴؛ بندرعباس، استان هرمزگان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۳۱ مرداد ۱۳۸۴؛ بندرعباس، استان هرمزگان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۳۱ مرداد ۱۳۸۴؛ بندرعباس، استان هرمزگان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۲ شهریور ۱۳۸۴؛ زندان ارومیه، اروميه، استان آذربايجان غربی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳ شهریور ۱۳۸۴؛ زندان ارومیه، اروميه، استان آذربايجان غربی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۱ شهریور ۱۳۸۴؛ کازرون، استان فارس، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۳ شهریور ۱۳۸۴؛ يزد، استان يزد، ايران
اعدام: قتل فراقضایی با سلاح گرم؛ ۲۳ مهر ۱۳۸۴؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۲۷ آبان ۱۳۸۴؛ دیزل آباد، استان کرمانشاه، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۲۷ آبان ۱۳۸۴؛ دیزل آباد، استان کرمانشاه، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۲۷ آبان ۱۳۸۴؛ دیزل آباد، استان کرمانشاه، ايران
اعدام: قتل فراقضایی با سلاح گرم؛ ۲۹ آبان ۱۳۸۴؛ مهاباد، استان آذربايجان غربی، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ آبان ۱۳۸۴ — آذر ۱۳۸۴؛ گرگان، استان مازندران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ آبان ۱۳۸۴ — آذر ۱۳۸۴؛ گرگان، استان مازندران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۶ آذر ۱۳۸۴؛ شيروان، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۶ آذر ۱۳۸۴؛ کیلومتر ۵ جاده اراک - خمین، اراک، استان مرکزی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۶ آذر ۱۳۸۴؛ کیلومتر ۵ جاده اراک - خمین، اراک، استان مرکزی، ايران

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.