بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۱۲۱۵۱ – ۱۲۲۰۰ از ۲۷۳۷۳
اعدام: حلق آویز؛ بهمن ۱۳۶۴ — اسفند ۱۳۶۴؛ تربت حيدريه، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۱۱ اسفند ۱۳۶۴؛ بوکان، استان آذربايجان غربی، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۲ اسفند ۱۳۶۴؛ استان باختران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۳ اسفند ۱۳۶۴؛ زندان دیزل آباد، باختران، استان باختران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۶ اسفند ۱۳۶۴؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۲۱ اسفند ۱۳۶۴؛ بندرعباس، استان هرمزگان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۲۱ اسفند ۱۳۶۴؛ بندرعباس، استان هرمزگان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۲۱ اسفند ۱۳۶۴؛ بندرعباس، استان هرمزگان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۲۱ اسفند ۱۳۶۴؛ بندرعباس، استان هرمزگان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۲۱ اسفند ۱۳۶۴؛ بندرعباس، استان هرمزگان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ اسفند ۱۳۶۴ — فروردین ۱۳۶۵؛ زندان قزل حصار، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۷ فروردین ۱۳۶۵؛ قم، استان مرکزی، ايران
اعدام: سنگسار؛ ۱۷ فروردین ۱۳۶۵؛ قم، استان مرکزی، ايران
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۲۲ فروردین ۱۳۶۵؛ پيرانشهر، استان آذربايجان غربی، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۳۱ فروردین ۱۳۶۵؛ زندان مرکزی (عادل آباد)، شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۳۱ فروردین ۱۳۶۵؛ زندان مرکزی (عادل آباد)، شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: سنگسار؛ ۳ اردیبهشت ۱۳۶۵؛ کرج، استان تهران، ايران
اعدام: سنگسار؛ ۳ اردیبهشت ۱۳۶۵؛ کرج، استان تهران، ايران
اعدام: قتل فراقضایی؛ ۸ اردیبهشت ۱۳۶۵؛ سراوان، استان سيستان و بلوچستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ فروردین ۱۳۶۵ — اردیبهشت ۱۳۶۵؛ قائم شهر، استان مازندران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ فروردین ۱۳۶۵ — اردیبهشت ۱۳۶۵؛ زندان مرکزی (عادل آباد)، شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ فروردین ۱۳۶۵ — اردیبهشت ۱۳۶۵؛ زندان مرکزی (عادل آباد)، شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: سنگسار؛ فروردین ۱۳۶۵ — اردیبهشت ۱۳۶۵؛ کرج، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۴ اردیبهشت ۱۳۶۵؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۹ اردیبهشت ۱۳۶۵؛ زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۲ اردیبهشت ۱۳۶۵؛ مشگين شهر، استان آذربايجان شرقی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۳۰ اردیبهشت ۱۳۶۵؛ همدان، استان همدان، ايران
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۸ خرداد ۱۳۶۵؛ تکاب، استان آذربايجان غربی، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۸ خرداد ۱۳۶۵؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۲۰ خرداد ۱۳۶۵؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۲۰ خرداد ۱۳۶۵؛ زندان اصفهان، اصفهان، استان اصفهان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۲۰ خرداد ۱۳۶۵؛ زندان اصفهان، اصفهان، استان اصفهان، ايران
اعدام: بمب‌گذاری؛ ۱۰ تیر ۱۳۶۵؛ محله کنزینگتون، لندن، انگلستان
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۹ تیر ۱۳۶۵؛ اشنویه، استان آذربايجان غربی، ايران
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۲۱ تیر ۱۳۶۵؛ سردشت، استان آذربايجان غربی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۸ مرداد ۱۳۶۵؛ سيرجان، استان کرمان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۴ مرداد ۱۳۶۵؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۱۵ مرداد ۱۳۶۵؛ اصفهان، استان اصفهان، ايران
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۲۳ مرداد ۱۳۶۵؛ اروميه، استان آذربايجان غربی، ايران
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۲۵ مرداد ۱۳۶۵؛ سليمانيه، عراق
اعدام: قتل فراقضایی؛ ۵ شهریور ۱۳۶۵؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: قتل فراقضایی؛ ۱۱ شهریور ۱۳۶۵؛ روستای زرنان، استان تهران، ايران
اعدام: قتل فراقضایی؛ ۱۳ شهریور ۱۳۶۵؛ بندرعباس، استان هرمزگان، ايران
اعدام: مرگ در دوران بازداشت/زندان؛ ۱۹ شهریور ۱۳۶۵؛ کميته مشترک توپخانه، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۱ مهر ۱۳۶۵؛ تکاب، استان آذربايجان غربی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۸ مهر ۱۳۶۵؛ قم، استان مرکزی، ايران
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۲۰ مهر ۱۳۶۵؛ سردشت، استان آذربايجان غربی، ايران
اعدام: قتل فراقضایی با سلاح گرم؛ ۲ آبان ۱۳۶۵؛ ترکيه
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۵ آبان ۱۳۶۵؛ زندان مرکزی (عادل آباد)، شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ مهر ۱۳۶۵ — آبان ۱۳۶۵؛ شيراز، استان فارس، ايران

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.