بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۱۶۶۵۱ – ۱۶۷۰۰ از ۲۶۱۵۸
اعدام: حلق آویز؛ ۵ اردیبهشت ۱۳۸۱؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۵ اردیبهشت ۱۳۸۱؛ زندان قصر، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۸ اردیبهشت ۱۳۸۱؛ گناباد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ اردیبهشت ۱۳۸۱؛ زندان قصر، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ اردیبهشت ۱۳۸۱؛ زندان قصر، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ اردیبهشت ۱۳۸۱؛ زندان قصر، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ اردیبهشت ۱۳۸۱؛ زندان قصر، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۱؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۱؛ زندان مرکزی (زندان وکيل آباد)، مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۱؛ زندان مرکزی (زندان وکيل آباد)، مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۱؛ زندان مرکزی (زندان وکيل آباد)، مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۱؛ زندان مرکزی (زندان وکيل آباد)، مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۱؛ زندان مرکزی (زندان وکيل آباد)، مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۳۱ اردیبهشت ۱۳۸۱؛ کرج، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۳۱ اردیبهشت ۱۳۸۱؛ کرج، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲ خرداد ۱۳۸۱؛ سمنان، استان سمنان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۶ خرداد ۱۳۸۱؛ چهارراه عاشق اصفهانی، اصفهان، استان اصفهان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۶ خرداد ۱۳۸۱؛ استان هرمزگان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۷ خرداد ۱۳۸۱؛ زندان مرکزی (زندان وکيل آباد)، مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۲ خرداد ۱۳۸۱؛ زندان مرکزی، ايلام، استان ايلام، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳ خرداد ۱۳۸۱؛ ملاير، استان همدان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۶ خرداد ۱۳۸۱؛ شهر ری، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۹ خرداد ۱۳۸۱؛ زندان قصر، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۹ خرداد ۱۳۸۱؛ زندان قصر، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۹ خرداد ۱۳۸۱؛ زندان قصر، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۹ خرداد ۱۳۸۱؛ زندان قصر، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۳ تیر ۱۳۸۱؛ زندان مرکزی (زندان وکيل آباد)، مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۶ تیر ۱۳۸۱؛ زندان گوهردشت، کرج، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ تیر ۱۳۸۱ — مرداد ۱۳۸۱؛ اصفهان، استان اصفهان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۲ تیر ۱۳۸۱؛ میدان آزادی (دروازه شیراز)، اصفهان، استان اصفهان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۲ تیر ۱۳۸۱؛ میدان آزادی (دروازه شیراز)، اصفهان، استان اصفهان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳ تیر ۱۳۸۱؛ کرج، استان البرز، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۰ تیر ۱۳۸۱؛ زندان اصفهان، اصفهان، استان اصفهان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۶ تیر ۱۳۸۱؛ زندان قصر، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۶ تیر ۱۳۸۱؛ زندان قصر، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۶ تیر ۱۳۸۱؛ زندان قصر، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۶ تیر ۱۳۸۱؛ زندان قصر، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۳۰ مرداد ۱۳۸۱؛ زندان قصر، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۳۰ مرداد ۱۳۸۱؛ زندان قصر، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۳۰ مرداد ۱۳۸۱؛ زندان قصر، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ شهریور ۱۳۸۱ — مهر ۱۳۸۱؛ تبريز، استان آذربايجان شرقی، ايران، زندان تبریز
اعدام: حلق آویز؛ ۱۶ شهریور ۱۳۸۱؛ اهواز، استان خوزستان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۹ شهریور ۱۳۸۱؛ مشگين شهر، استان آذربايجان شرقی، ايران، میدان آزادی
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ شهریور ۱۳۸۱؛ زندان قصر، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ شهریور ۱۳۸۱؛ زندان قصر، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ شهریور ۱۳۸۱؛ زندان قصر، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ شهریور ۱۳۸۱؛ زندان قصر، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ شهریور ۱۳۸۱؛ میدان بسیج، آباده، استان فارس، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۶ شهریور ۱۳۸۱؛ اهواز، استان خوزستان، ايران
اعدام: سنگسار؛ ۳ مهر ۱۳۸۱؛ نقده، استان آذربايجان غربی، ايران

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.