بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۱۶۷۰۱ – ۱۶۷۵۰ از ۲۵۶۵۴
اعدام: حلق آویز؛ ۴ بهمن ۱۳۸۵؛ زندان کارون، اهواز، استان خوزستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۵ بهمن ۱۳۸۵؛ نطنز، استان اصفهان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۴ بهمن ۱۳۸۵؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۴ بهمن ۱۳۸۵؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۴ بهمن ۱۳۸۵؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۴ بهمن ۱۳۸۵؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۴ بهمن ۱۳۸۵؛ تربت حيدريه، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ بهمن ۱۳۸۵؛ زندان کارون، اهواز، استان خوزستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ بهمن ۱۳۸۵؛ زندان کارون، اهواز، استان خوزستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ بهمن ۱۳۸۵؛ زندان کارون، اهواز، استان خوزستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۳۰ بهمن ۱۳۸۵؛ زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ اسفند، ۱۳۸۵؛ تربت حيدريه، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۶ اسفند ۱۳۸۵؛ طبس، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۷ اسفند ۱۳۸۵؛ زندان نقده، نقده، استان آذربايجان غربی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۷ اسفند ۱۳۸۵؛ قم، استان قم، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۰ اسفند ۱۳۸۵؛ اردبيل، استان اردبيل، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۱ اسفند ۱۳۸۵؛ زندان ورامین، ورامين، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۱ اسفند ۱۳۸۵؛ زندان ورامین، ورامين، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۱ اسفند ۱۳۸۵؛ زندان ورامین، ورامين، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۱ اسفند ۱۳۸۵؛ زندان ورامین، ورامين، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۱ اسفند ۱۳۸۵؛ زندان ورامین، ورامين، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۶ اسفند ۱۳۸۵؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۶ اسفند ۱۳۸۵؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۶ اسفند ۱۳۸۵؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۶ اسفند ۱۳۸۵؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۶ اسفند ۱۳۸۵؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۶ اسفند ۱۳۸۵؛ خرم آباد، استان لرستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۷ اسفند ۱۳۸۵؛ ميناب، استان هرمزگان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۷ اسفند ۱۳۸۵؛ ميناب، استان هرمزگان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۷ اسفند ۱۳۸۵؛ تنکابن، استان مازندران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۳ اسفند ۱۳۸۵؛ زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۳ اسفند ۱۳۸۵؛ زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲۴ اسفند ۱۳۸۵؛ زندان زاهدان، زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲۴ اسفند ۱۳۸۵؛ زندان زاهدان، زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ اسفند ۱۳۸۵؛ زندان مرکزی، سنندج، استان کردستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۹ فروردین ۱۳۸۶؛ زندان مرکزی، اراک، استان مرکزی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۹ فروردین ۱۳۸۶؛ زندان مرکزی، اراک، استان مرکزی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۹ فروردین ۱۳۸۶؛ زندان مرکزی، اراک، استان مرکزی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۰ فروردین ۱۳۸۶؛ تکاب، استان آذربايجان غربی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۲ فروردین ۱۳۸۶؛ گلباف، کرمان، استان کرمان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۳ فروردین ۱۳۸۶؛ منجیل، رودبار، استان گيلان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۹ فروردین ۱۳۸۶؛ اسلام آباد غرب، استان کرمانشاه، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۳۰ فروردین ۱۳۸۶؛ زندان زاهدان، زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱ اردیبهشت ۱۳۸۶؛ سنندج، استان کردستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱ اردیبهشت ۱۳۸۶؛ سنندج، استان کردستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱ اردیبهشت ۱۳۸۶؛ بندر عباس، استان هرمزگان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱ اردیبهشت ۱۳۸۶؛ بندر عباس، استان هرمزگان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱ اردیبهشت ۱۳۸۶؛ بندر عباس، استان هرمزگان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۳ اردیبهشت ۱۳۸۶؛ زندان اهر، اهر، استان آذربايجان شرقی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۳ اردیبهشت ۱۳۸۶؛ بندر عباس، استان هرمزگان، ايران

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.