بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۱۶۸۰۱ – ۱۶۸۵۰ از ۲۷۳۷۳
اعدام: حلق آویز؛ ۱۷ مرداد ۱۳۷۲؛ کرج، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۷ مرداد ۱۳۷۲؛ کرج، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۲۰ مرداد ۱۳۷۲؛ حیاط شعبه یک دادگاه جزایی، مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۲۰ مرداد ۱۳۷۲؛ حیاط شعبه یک دادگاه جزایی، مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: قتل فراقضایی با سلاح گرم؛ ۶ شهریور ۱۳۷۲؛ آلتینداغ، آنکارا، ترکيه
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ مرداد ۱۳۷۲ — شهریور ۱۳۷۲؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۱۲ شهریور ۱۳۷۲؛ آنکارا، ترکيه
اعدام: حلق آویز؛ ۱۴ شهریور ۱۳۷۲؛ میدان قیام، اصفهان، استان اصفهان، ايران
اعدام: قتل فراقضایی با سلاح گرم؛ ۱۹ شهریور ۱۳۷۲؛ سوران (ديانا)، عراق
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۲۱ شهریور ۱۳۷۲؛ حلبچه، عراق
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱ مهر ۱۳۷۲؛ زنجان، استان زنجان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱ مهر ۱۳۷۲؛ زنجان، استان زنجان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱ مهر ۱۳۷۲؛ زنجان، استان زنجان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ شهریور ۱۳۷۲ — مهر ۱۳۷۲؛ تربت حيدريه، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۱۰ مهر ۱۳۷۲؛ رانیه، عراق
اعدام: قتل فراقضایی با سلاح گرم؛ ۱۴ مهر ۱۳۷۲؛ منطقه الشعب، بغداد، عراق
اعدام: حلق آویز؛ مهر ۱۳۷۲ — آبان ۱۳۷۲؛ رودان، استان هرمزگان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ مهر ۱۳۷۲ — آبان ۱۳۷۲؛ رودان، استان هرمزگان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ مهر ۱۳۷۲ — آبان ۱۳۷۲؛ رودان، استان هرمزگان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۹ آبان ۱۳۷۲؛ اروميه، استان آذربايجان غربی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۹ آبان ۱۳۷۲؛ اروميه، استان آذربايجان غربی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۹ آبان ۱۳۷۲؛ اروميه، استان آذربايجان غربی، ايران
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۱۱ آبان ۱۳۷۲؛ سليمانيه، عراق
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۱۴ آبان ۱۳۷۲؛ رانیه، عراق
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۱۴ آبان ۱۳۷۲؛ رانیه، عراق
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۲۱ آبان ۱۳۷۲؛ سليمانيه، عراق
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۲۱ آبان ۱۳۷۲؛ سليمانيه، عراق
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۲۲ آبان ۱۳۷۲؛ سليمانيه، عراق
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۲۲ آبان ۱۳۷۲؛ سليمانيه، عراق
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۲۲ آبان ۱۳۷۲؛ سليمانيه، عراق
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۲۲ آبان ۱۳۷۲؛ سليمانيه، عراق
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۲۲ آبان ۱۳۷۲؛ سليمانيه، عراق
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۲۲ آبان ۱۳۷۲؛ سليمانيه، عراق
اعدام: حلق آویز؛ ۱۱ آذر ۱۳۷۲؛ قم، استان مرکزی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۱ آذر ۱۳۷۲؛ قم، استان مرکزی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۱ آذر ۱۳۷۲؛ قم، استان مرکزی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۱ آذر ۱۳۷۲؛ قم، استان مرکزی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۱ آذر ۱۳۷۲؛ قم، استان مرکزی، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۳ آذر ۱۳۷۲؛ رانیه، عراق
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۳ آذر ۱۳۷۲؛ رانیه، عراق
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۳ آذر ۱۳۷۲؛ رانیه، عراق
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۲۲ آذر ۱۳۷۲؛ رانیه، عراق
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۲۸ آذر ۱۳۷۲؛ کرمان، استان کرمان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۳۷۱ — ۱۳۷۲؛ زندان رشت (لاکان)، رشت، استان گيلان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۳۷۱ — ۱۳۷۲؛ زندان دزفول، دزفول، استان خوزستان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۳۷۱ — ۱۳۷۲؛ زندان دزفول، دزفول، استان خوزستان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۳۷۱ — ۱۳۷۲؛ زندان دزفول، دزفول، استان خوزستان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۳۷۱ — ۱۳۷۲؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۳۷۱ — ۱۳۷۲؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۳۷۱ — ۱۳۷۲؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.