بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۲۳۵۱ – ۲۴۰۰ از ۲۷۳۷۵
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۵ خرداد ۱۳۵۸؛ دزفول، استان خوزستان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۵ خرداد ۱۳۵۸؛ دزفول، استان خوزستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۵ خرداد ۱۳۵۸؛ تربت حيدريه، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۵ خرداد ۱۳۵۸؛ زندان یونسکو، دزفول، استان خوزستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۵ خرداد ۱۳۵۸؛ زندان تبریز، تبريز، استان آذربايجان شرقی، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۷ خرداد ۱۳۵۸؛ تبريز، استان آذربايجان شرقی، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۹ خرداد ۱۳۵۸؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۹ خرداد ۱۳۵۸؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۹ خرداد ۱۳۵۸؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۱ خرداد ۱۳۵۸؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۲۴ خرداد ۱۳۵۸؛ گرگان، استان مازندران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۲۴ خرداد ۱۳۵۸؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۵ خرداد ۱۳۵۸؛ کاشمر، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۶ خرداد ۱۳۵۸؛ همدان، استان همدان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۲۷ خرداد ۱۳۵۸؛ استان سمنان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۷ خرداد ۱۳۵۸؛ کرمانشاه، استان کرمانشاه، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۳۰ خرداد ۱۳۵۸؛ ساحل چمخاله، لنگرود، استان گيلان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۳۰ خرداد ۱۳۵۸؛ قزوين، استان زنجان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۳۰ خرداد ۱۳۵۸؛ بيرجند، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۳ تیر ۱۳۵۸؛ استان اصفهان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۳ تیر ۱۳۵۸؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۳ تیر ۱۳۵۸؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۴ تیر ۱۳۵۸؛ ساری، استان مازندران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۴ تیر ۱۳۵۸؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۴ تیر ۱۳۵۸؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۴ تیر ۱۳۵۸؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۶ تیر ۱۳۵۸؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۶ تیر ۱۳۵۸؛ نجف آباد، استان اصفهان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۶ تیر ۱۳۵۸؛ گچساران، استان کهگيلويه و بويراحمد، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۷ تیر ۱۳۵۸؛ اصفهان، استان اصفهان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۱ تیر ۱۳۵۸؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۲ تیر ۱۳۵۸؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳ تیر ۱۳۵۸؛ اروميه، استان آذربايجان غربی، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۵ تیر ۱۳۵۸؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۰ تیر ۱۳۵۸؛ اصفهان، استان اصفهان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۰ تیر ۱۳۵۸؛ بهشهر، استان مازندران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۰ تیر ۱۳۵۸؛ دزفول، استان خوزستان، ايران
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۲۱ تیر ۱۳۵۸؛ مسجد سليمان، استان خوزستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۱ تیر ۱۳۵۸؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۱ تیر ۱۳۵۸؛ اروميه، استان آذربايجان غربی، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۱ تیر ۱۳۵۸؛ آباده، استان فارس، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۱ تیر ۱۳۵۸؛ زندان قصر، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۱ تیر ۱۳۵۸؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۱ تیر ۱۳۵۸؛ زندان قصر، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۱ تیر ۱۳۵۸؛ لاهيجان، استان گيلان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۱ تیر ۱۳۵۸؛ کاشمر، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۲۲ تیر ۱۳۵۸؛ کرمانشاه، استان کرمانشاه، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۲ تیر ۱۳۵۸؛ تربت حيدريه، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۲ تیر ۱۳۵۸؛ تربت حيدريه، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۲ تیر ۱۳۵۸؛ تربت حيدريه، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.