بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۱۴۷۵۱ – ۱۴۸۰۰ از ۲۵۵۳۷
اعدام: حلق آویز؛ ۱۰ اسفند ۱۳۶۷؛ استان فارس، ايران، شيراز
اعدام: حلق آویز؛ ۸ اردیبهشت ۱۳۹۲؛ استان خوزستان، ايران، زندان کارون، اهواز
اعدام: حلق آویز؛ ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷؛ استان البرز، ايران، زندان رجایی شهر، کرج
اعدام: بمبگذاری؛ ۲۹ فروردین ۱۳۶۲؛ بيروت، لبنان
اعدام: حلق آویز؛ ۲۲ فروردین ۱۳۷۹؛ استان تهران، ايران، زندان قصر، تهران
اعدام: تيرباران؛ آبان ۱۳۶۷ — آذر ۱۳۶۷؛ استان فارس، ايران، شيراز
اعدام: تيرباران؛ آبان ۱۳۶۷ — آذر ۱۳۶۷؛ استان فارس، ايران، شيراز
اعدام: حلق آویز؛ ۸ بهمن ۱۳۶۳؛ استان تهران، ايران، زندان قصر، تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۱ اسفند ۱۳۸۹؛ استان آذربايجان غربی، ايران، سلماس
اعدام: حلق آویز؛ ۲۷ مهر ۱۳۷۹؛ استان تهران، ايران، زندان قصر، تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۰ مهر ۱۳۹۷؛ خراسان جنوبی، ايران، زندان مرکزی بیرجند، بیرجند
اعدام: حلق آویز؛ ۳۱ خرداد ۱۳۹۱؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: حلق آویز؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
اعدام: حلق آویز؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ استان خوزستان، ايران، اهواز
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳ تیر ۱۳۸۸؛ استان البرز، ايران، زندان رجایی شهر، کرج
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۳۱ اردیبهشت ۱۳۶۱؛ استان باختران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۲ مرداد ۱۳۹۷؛ استان آذربايجان شرقی، ايران، زندان تبریز، تبريز
اعدام: حلق آویز؛ ۲۱ اردیبهشت ۱۳۶۴؛ استان تهران، ايران، کرج
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: حلق آویز؛ دی ۱۳۸۵ — بهمن ۱۳۸۵؛ استان کردستان، ايران، سنندج
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: حلق آویز؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
اعدام: حلق آویز؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: تيرباران؛ ۱۰ تیر ۱۳۵۹؛ استان آذربايجان غربی، ايران، خوی
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۶۱ — ۱۳۶۲؛ استان خوزستان، ايران، دزفول
اعدام: بمبگذاری؛ ۲۹ فروردین ۱۳۶۲؛ بيروت، لبنان
اعدام: حلق آویز؛ ۲۹ شهریور ۱۳۸۹؛ استان خوزستان، ايران، اهواز
اعدام: حلق آویز؛ ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۳؛ استان خوزستان، ايران، زندان کارون، اهواز
اعدام: حلق آویز؛ ۱۹ آذر ۱۳۹۳؛ استان قزوین، ايران، زندان مرکزی، قزوین
اعدام: حلق آویز؛ ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۳؛ استان خوزستان، ايران، زندان کارون، اهواز
اعدام: حلق آویز؛ ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۳؛ استان خوزستان، ايران، زندان کارون، اهواز
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۸۲ — ۱۳۸۳؛ استان خوزستان، ايران، اهواز
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۵۹ — ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۳۱ مرداد ۱۳۹۵؛ استان هرمزگان، ايران، زندان مرکزی بندرعباس (توحید)، بندر عباس
اعدام: حلق آویز؛ ۷ بهمن ۱۳۹۸؛ استان چهارمحال بختياری، ايران، شهر کرد
اعدام: حلق آویز؛ ۶ بهمن ۱۳۸۷؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، بجنورد
اعدام: حلق آویز؛ ۲۷ آبان ۱۳۹۹؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، زندان مرکزی (زندان وکيل آباد)، مشهد
اعدام: اعدام خودسرانه؛ فروردین ۱۳۸۴ — اردیبهشت ۱۳۸۴؛ استان خوزستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۷ شهریور ۱۳۶۴؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
اعدام: تيرباران؛ ۴ مرداد ۱۳۵۸؛ استان خوزستان، ايران، آبادان
اعدام: قتل با سلاح گرم؛ ۱۸ مهر ۱۳۶۳؛ استان تهران، ايران، کرج
اعدام: حلق آویز؛ ۶ بهمن ۱۳۸۹؛ استان خوزستان، ايران، اهواز
اعدام: حلق آویز؛ ۲۴ فروردین ۱۳۹۴؛ استان تهران، ايران، زندان قزل حصار، تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ مهر ۱۳۸۶؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۷ مرداد ۱۳۷۲؛ استان تهران، ايران، کرج
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ دی ۱۳۶۲ — بهمن ۱۳۶۲؛ استان بوشهر، ايران، بوشهر
اعدام: حلق آویز؛ ۱۸ تیر ۱۳۶۳؛ استان تهران، ايران، زندان قصر، تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۲ مرداد ۱۳۹۵؛ استان البرز، ايران، زندان رجایی شهر، کرج

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.