بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۸۴۵۱ – ۸۵۰۰ از ۲۶۲۴۴
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۲۲ اسفند ۱۳۶۱؛ اليگودرز، استان لرستان، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۲ اسفند ۱۳۶۱؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۲۲ اسفند ۱۳۶۱؛ اليگودرز، استان لرستان، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۲ اسفند ۱۳۶۱؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۲۲ اسفند ۱۳۶۱؛ اليگودرز، استان لرستان، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ اسفند ۲۲، ۱۳۶۱؛ اليگودرز، استان لرستان، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ اسفند ۲۲، ۱۳۶۱؛ اليگودرز، استان لرستان، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۲ اسفند ۱۳۶۱؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۲۳ اسفند ۱۳۶۱؛ تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: مرگ در دوران بازداشت/زندان؛ ۲۴ اسفند ۱۳۶۱؛ زندان رشت (لاکان)، رشت، استان گيلان، ايران
نحوه کشته‌شدن: مرگ در دوران بازداشت/زندان؛ ۲۴ اسفند ۱۳۶۱؛ زندان رشت (لاکان)، رشت، استان گيلان، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه ديگر اعدام؛ ۲۵ اسفند ۱۳۶۱؛ رشت، استان گيلان، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۲۶ اسفند ۱۳۶۱؛ استان کردستان، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۲۶ اسفند ۱۳۶۱؛ رشت، استان گيلان، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۲۶ اسفند ۱۳۶۱؛ استان کردستان، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۲۶ اسفند ۱۳۶۱؛ استان کردستان، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۲۶ اسفند ۱۳۶۱؛ استان کردستان، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ اسفند ۲۶، ۱۳۶۱؛ استان زنجان، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه ديگر اعدام؛ ۲۶ اسفند ۱۳۶۱؛ رشت، استان گيلان، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۲۷ اسفند ۱۳۶۱؛ تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: مرگ در دوران بازداشت/زندان؛ ۲۷ اسفند ۱۳۶۱؛ رشت، استان گيلان، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ اسفند ۲۷، ۱۳۶۱؛ بهشهر، استان مازندران، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۲۸ اسفند ۱۳۶۱؛ زنجان، استان زنجان، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱ فروردین ۱۳۶۲؛ آمل، استان مازندران، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱ فروردین ۱۳۶۲؛ سلماس، استان آذربايجان غربی، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱ فروردین ۱۳۶۲؛ سلماس، استان آذربايجان غربی، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱ فروردین ۱۳۶۲؛ ساری، استان مازندران، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱ فروردین ۱۳۶۲؛ تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱ فروردین ۱۳۶۲؛ باختران، استان باختران، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱ فروردین ۱۳۶۲؛ شيراز، استان فارس، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱ فروردین ۱۳۶۲؛ مهاباد، استان آذربايجان غربی، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱ فروردین ۱۳۶۲؛ تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱ فروردین ۱۳۶۲؛ اروميه، استان آذربايجان غربی، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱ فروردین ۱۳۶۲؛ آمل، استان مازندران، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱ فروردین ۱۳۶۲؛ شيراز، استان فارس، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱ فروردین ۱۳۶۲؛ گرگان، استان مازندران، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱ فروردین ۱۳۶۲؛ اهواز، استان خوزستان، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱ فروردین ۱۳۶۲؛ باختران، استان باختران، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱ فروردین ۱۳۶۲؛ شيراز، استان فارس، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱ فروردین ۱۳۶۲؛ اروميه، استان آذربايجان غربی، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱ فروردین ۱۳۶۲؛ تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱ فروردین ۱۳۶۲؛ تبريز، استان آذربايجان شرقی، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱ فروردین ۱۳۶۲؛ سقز، استان کردستان، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱ فروردین ۱۳۶۲؛ تبريز، استان آذربايجان شرقی، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱ فروردین ۱۳۶۲؛ اهواز، استان خوزستان، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱ فروردین ۱۳۶۲؛ شيراز، استان فارس، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱ فروردین ۱۳۶۲؛ ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱ فروردین ۱۳۶۲؛ گرگان، استان مازندران، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱ فروردین ۱۳۶۲؛ دزفول، استان خوزستان، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱ فروردین ۱۳۶۲؛ شيراز، استان فارس، ايران

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.