بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۸۴۵۱ – ۸۵۰۰ از ۲۵۶۵۴
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۵ اردیبهشت ۱۳۶۲؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۶۲؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۶۲؛ استان آذربايجان شرقی، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۶۲؛ خوی، استان آذربايجان غربی، ايران
اعدام: تيرباران؛ فروردین، ۱۳۶۲؛ خوی، استان آذربايجان غربی، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۶۲؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۶۲؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱ فروردین ۱۳۶۲؛ اراک، استان مرکزی، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱ فروردین ۱۳۶۲؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۸ شهریور ۱۳۶۲؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: مرگ در دوران بازداشت/زندان؛ ۲ فروردین ۱۳۶۲؛ اصفهان، استان اصفهان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۳ فروردین ۱۳۶۲؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۳ فروردین ۱۳۶۲؛ استان کردستان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۳ فروردین ۱۳۶۲؛ استان کردستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ اسفند ۱۳۶۱ — فروردین ۱۳۶۲؛ گرگان، استان مازندران، ايران
اعدام: تيرباران؛ اسفند ۱۳۶۱ — فروردین ۱۳۶۲؛ بابل، استان مازندران، ايران
اعدام: تيرباران؛ اسفند ۱۳۶۱ — فروردین ۱۳۶۲؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ اسفند ۱۳۶۱ — فروردین ۱۳۶۲؛ آمل، استان مازندران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ اسفند ۱۳۶۱ — فروردین ۱۳۶۲؛ سقز، استان کردستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۱ فروردین ۱۳۶۲؛ اهواز، استان خوزستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ اسفند ۱۳۶۱ — فروردین ۱۳۶۲؛ بندر گز، استان مازندران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ اسفند ۱۳۶۱ — فروردین ۱۳۶۲؛ باختران، استان باختران، ايران
اعدام: تيرباران؛ اسفند ۱۳۶۱ — فروردین ۱۳۶۲؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: قتل؛ اسفند ۱۳۶۱ — فروردین ۱۳۶۲؛ استان اصفهان، ايران
اعدام: تيرباران؛ اسفند ۱۳۶۱ — فروردین ۱۳۶۲؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۲ فروردین ۱۳۶۲؛ مياندوآب، استان آذربايجان غربی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۲ فروردین ۱۳۶۲؛ باختران، استان باختران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۲ فروردین ۱۳۶۲؛ سنندج، استان کردستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۲ فروردین ۱۳۶۲؛ سنندج، استان کردستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۲ فروردین ۱۳۶۲؛ سنندج، استان کردستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ فروردین ۱۲، ۱۳۶۲؛ سنندج، استان کردستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ فروردین ۱۳۶۲ — اردیبهشت ۱۳۶۲؛ سنندج، استان کردستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ فروردین ۱۳۶۲ — اردیبهشت ۱۳۶۲؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳ فروردین ۱۳۶۲؛ سنندج، استان کردستان، ايران
اعدام: مرگ در دوران بازداشت/زندان؛ ۱۵ فروردین ۱۳۶۲؛ کردکوی، استان مازندران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۷ فروردین ۱۳۶۲؛ تبريز، استان آذربايجان شرقی، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۸ فروردین ۱۳۶۲؛ آمل، استان مازندران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۸ فروردین ۱۳۶۲؛ تبريز، استان آذربايجان شرقی، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۸ فروردین ۱۳۶۲؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۹ فروردین ۱۳۶۲؛ همدان، استان همدان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۹ فروردین ۱۳۶۲؛ همدان، استان همدان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲۰ فروردین ۱۳۶۲؛ تبريز، استان آذربايجان شرقی، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۰ فروردین ۱۳۶۲؛ تبريز، استان آذربايجان شرقی، ايران
اعدام: تيرباران؛ فروردین ۲۰، ۱۳۶۲؛ همدان، استان همدان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۱ فروردین ۱۳۶۲؛ بابل، استان مازندران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲۲ فروردین ۱۳۶۲؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۵ فروردین ۱۳۶۲؛ ماهشهر، استان خوزستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۵ فروردین ۱۳۶۲؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲۵ فروردین ۱۳۶۲؛ زندان رجایی شهر، کرج، استان البرز، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۶ فروردین ۱۳۶۲؛ تبريز، استان آذربايجان شرقی، ايران

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.