بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۸۴۰۱ – ۸۴۵۰ از ۲۶۱۵۲
اعدام: تيرباران؛ ۹ اسفند ۱۳۶۱؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ بهمن ۱۳۶۱ — اسفند ۱۳۶۱؛ بابل، استان مازندران، ايران
اعدام: تيرباران؛ بهمن ۱۳۶۱ — اسفند ۱۳۶۱؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: تيرباران؛ بهمن ۱۳۶۱ — اسفند ۱۳۶۱؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ بهمن ۱۳۶۱ — اسفند ۱۳۶۱؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ بهمن ۱۳۶۱ — اسفند ۱۳۶۱؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ بهمن ۱۳۶۱ — اسفند ۱۳۶۱؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: تيرباران؛ بهمن ۱۳۶۱ — اسفند ۱۳۶۱؛ استان کرمانشاه، ايران
اعدام: تيرباران؛ بهمن ۱۳۶۱ — اسفند ۱۳۶۱؛ اهواز، استان خوزستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ بهمن ۱۳۶۱ — اسفند ۱۳۶۱؛ زندان شهربانی، مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: تيرباران؛ بهمن ۱۳۶۱ — اسفند ۱۳۶۱؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ بهمن ۱۳۶۱ — اسفند ۱۳۶۱؛ بندر ترکمن، استان مازندران، ايران
اعدام: تيرباران؛ بهمن ۱۳۶۱ — اسفند ۱۳۶۱؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ بهمن ۱۳۶۱ — اسفند ۱۳۶۱؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: تيرباران؛ بهمن ۱۳۶۱ — اسفند ۱۳۶۱؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ بهمن ۱۳۶۱ — اسفند ۱۳۶۱؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: تيرباران؛ بهمن ۱۳۶۱ — اسفند ۱۳۶۱؛ مسجد سليمان، استان خوزستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ بهمن ۱۳۶۱ — اسفند ۱۳۶۱؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ اسفند ۹، ۱۳۶۱؛ بندرعباس، استان هرمزگان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۹ اسفند ۱۳۶۱؛ استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۹ اسفند ۱۳۶۱؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۹ اسفند ۱۳۶۱؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ اسفند ۱۳۶۱ — فروردین ۱۳۶۲؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۰ اسفند ۱۳۶۱؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: تيرباران؛ اسفند ۱۳۶۱ — فروردین ۱۳۶۲؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: تيرباران؛ اسفند ۱۳۶۱ — فروردین ۱۳۶۲؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: ؛ اسفند ۱۳۶۱ — فروردین ۱۳۶۲؛ اصفهان، استان اصفهان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ اسفند ۱۳۶۱ — فروردین ۱۳۶۲؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: حلق آویز؛ اسفند ۱۳۶۱ — فروردین ۱۳۶۲؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۲ اسفند ۱۳۶۱؛ نيشابور، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۲ اسفند ۱۳۶۱؛ اصفهان، استان اصفهان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳ اسفند ۱۳۶۱؛ گرگان، استان مازندران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۴ اسفند ۱۳۶۱؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۴ اسفند ۱۳۶۱؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۵ اسفند ۱۳۶۱؛ پيرانشهر، استان آذربايجان غربی، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۶ اسفند ۱۳۶۱؛ خرم آباد، استان لرستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۷ اسفند ۱۳۶۱؛ بیجار، استان کردستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۷ اسفند ۱۳۶۱؛ گرگان، استان مازندران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۸ اسفند ۱۳۶۱؛ همدان، استان همدان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۹ اسفند ۱۳۶۱؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۹ اسفند ۱۳۶۱؛ اراک، استان مرکزی، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۰ اسفند ۱۳۶۱؛ اصفهان، استان اصفهان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۲۱ اسفند ۱۳۶۱؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۱ اسفند ۱۳۶۱؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۱ اسفند ۱۳۶۱؛ زندان مرکزی (عادل آباد)، شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۱ اسفند ۱۳۶۱؛ زندان مرکزی (عادل آباد)، شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۲ اسفند ۱۳۶۱؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۲ اسفند ۱۳۶۱؛ اليگودرز، استان لرستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۲ اسفند ۱۳۶۱؛ اليگودرز، استان لرستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۲ اسفند ۱۳۶۱؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.