بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۱۳۵۰۱ – ۱۳۵۵۰ از ۲۵۸۷۴
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۶ شهریور ۱۳۵۸؛ تبريز، استان آذربايجان شرقی، ايران، زندان تبریز
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ کرج، استان تهران، ايران، زندان گوهردشت
اعدام: تيرباران؛ ۷ شهریور ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۵ خرداد ۱۳۵۸؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۸ خرداد ۱۳۵۸؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۶ شهریور ۱۳۷۹؛ قزوين، استان زنجان، ايران
اعدام: تيرباران؛ مرداد ۱۳۶۰ — شهریور ۱۳۶۰؛ تبريز، استان آذربايجان شرقی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۰ مهر ۱۳۹۰؛ خميني شهر، استان اصفهان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸؛ مراغه، استان آذربايجان شرقی، ايران، زندان مراغه
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۳ مهر ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان اوين
اعدام: تيرباران؛ دی ۱۳۶۷ — بهمن ۱۳۶۷؛ ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۰ شهریور ۱۳۹۹؛ اردبيل، استان اردبيل، ايران، زندان مرکزی
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ مهر ۱۳۸۶؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان اوين
اعدام: تيرباران؛ ۱۳ تیر ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان اوين
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۴ اردیبهشت ۱۳۶۳؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان اوين
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۷ تیر ۱۳۶۱؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان اوين
اعدام: تيرباران؛ ۱۳ بهمن ۱۳۵۹؛ ماهشهر، استان خوزستان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ تیر ۱۳۶۳ — مرداد ۱۳۶۳؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۲ اسفند ۱۳۶۲؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۳ اسفند ۱۳۹۵؛ دیزل آباد، استان کرمانشاه، ايران
اعدام: تيرباران؛ مرداد ۱۳۶۰ — شهریور ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۷ دی ۱۳۸۴؛ تایباد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱ شهریور ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان اوين
اعدام: حلق آویز؛ ۳ دی ۱۳۸۸؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان اوين
اعدام: تيرباران؛ مرداد ۱۳۶۲ — شهریور ۱۳۶۲؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان اوين
اعدام: تيرباران؛ ۵ بهمن ۱۳۶۱؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان اوين
اعدام: حلق آویز؛ ۳۰ مرداد ۱۳۹۷؛ مراغه، استان آذربايجان شرقی، ايران، زندان مراغه
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۶ دی ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان اوين
اعدام: حلق آویز؛ ۲۹ دی ۱۳۹۰؛ کرمان، استان کرمان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۸ خرداد ۱۳۹۴؛ کرج، استان البرز، ايران، زندان قزلحصار
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ کرج، استان تهران، ايران، زندان گوهردشت
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۰ آبان ۱۳۶۷؛ شيراز، استان فارس، ايران، زندان مرکزی (عادل آباد)
اعدام: تيرباران؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان اوين
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۳ فروردین ۱۳۵۸؛ اردبيل، استان اردبيل، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۱ مرداد ۱۳۶۷؛ کرج، استان تهران، ايران، زندان گوهردشت
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.