بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۱۱۶۵۱ – ۱۱۷۰۰ از ۲۵۸۷۴
اعدام: تيرباران؛ ۱ فروردین ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱ شهریور ۱۳۶۰؛ استان باختران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۷ مرداد ۱۳۷۲؛ کرج، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۶ اسفند ۱۳۸۵؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان اوين
اعدام: حلق آویز؛ ۴ تیر ۱۳۹۸؛ کرج، استان البرز، ايران، زندان رجایی شهر
اعدام: تيرباران؛ ۵ مرداد ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ کرج، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ بندر ترکمن، استان مازندران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۶ خرداد ۱۳۸۱؛ شهر ری، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۸۱ — ۱۳۸۲؛ بهبهان، استان خوزستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲ مهر ۱۳۹۹؛ کرج، استان البرز، ايران، زندان رجایی شهر
اعدام: تيرباران؛ ۱ بهمن ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۰ اسفند ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱ اسفند ۱۳۶۰؛ اردبيل، استان اردبيل، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱ شهریور ۱۳۶۲؛ بوشهر، استان بوشهر، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۵ مرداد ۱۳۶۷؛ نهاوند، استان گيلان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۶ خرداد ۱۳۶۲؛ شيراز، استان فارس، ايران، پادگان عبدالله مسگر (میدان چوگان)
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۹ شهریور ۱۳۶۲؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان قصر
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۶ مرداد ۱۳۵۸؛ اروميه، استان آذربايجان غربی، ايران
اعدام: نحوه ديگر اعدام؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ بهمن ۱۳۶۷؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۱ دی ۱۳۶۱؛ شيراز، استان فارس، ايران، زندان مرکزی (عادل آباد)
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۷ اسفند ۱۳۵۸؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۷ مرداد ۱۳۵۹؛ تبريز، استان آذربايجان شرقی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ فروردین ۱۳۸۴؛ نجف آباد، استان اصفهان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۷ فروردین ۱۳۸۲؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان قصر
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۵ مهر ۱۳۶۰؛ اصفهان، استان اصفهان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ رشت، استان گيلان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۲۹ بهمن ۱۳۶۰؛ نيشابور، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۶ شهریور ۱۳۶۲؛ ايران
اعدام: بمبگذاری؛ ۲۹ فروردین ۱۳۶۲؛ بيروت، لبنان
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۲ مرداد ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۸ مرداد ۱۳۶۷؛ کرج، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۲ مرداد ۱۳۶۷
اعدام: تيرباران؛ ۱ فروردین ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۶ اردیبهشت ۱۳۶۲؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان اوين
اعدام: تيرباران؛ ۴ مرداد ۱۳۶۰؛ خوی، استان آذربايجان غربی، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۵ شهریور ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱ شهریور ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ مهر ۱۳۶۷ — آبان ۱۳۶۷؛ خرم آباد، استان لرستان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۹ فروردین ۱۳۶۳؛ ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۳۰ فروردین ۱۳۹۶؛ کرج، استان البرز، ايران، زندان رجایی شهر
اعدام: تيرباران؛ ۳۱ خرداد ۱۳۶۰؛ تنکابن، استان مازندران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۴ تیر ۱۳۹۶؛ مراغه، استان آذربايجان شرقی، ايران، زندان مراغه
اعدام: حلق آویز؛ ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۴؛ کرج، استان البرز، ايران، زندان قزلحصار
اعدام: تيرباران؛ ۱ فروردین ۱۳۶۲؛ اروميه، استان آذربايجان غربی، ايران
اعدام: نحوه ديگر اعدام؛ ۱ بهمن ۱۳۶۱؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۷ اسفند ۱۳۶۱؛ بیجار، استان کردستان، ايران

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.