بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۲۲۵۰۱ – ۲۲۵۵۰ از ۲۶۳۱۰
اعدام: حلق آویز؛ ۲۷ بهمن ۱۳۹۳؛ اروميه، استان آذربايجان غربی، ايران، زندان ارومیه
اعدام: حلق آویز؛ ۲۷ بهمن ۱۳۹۳؛ اروميه، استان آذربايجان غربی، ايران، زندان ارومیه
اعدام: حلق آویز؛ ۲۷ بهمن ۱۳۹۳؛ اروميه، استان آذربايجان غربی، ايران، زندان ارومیه
اعدام: حلق آویز؛ ۲۷ بهمن ۱۳۹۳؛ اروميه، استان آذربايجان غربی، ايران، زندان ارومیه
اعدام: حلق آویز؛ ۲۸ بهمن ۱۳۹۳؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان قزل حصار
اعدام: حلق آویز؛ ۲۸ بهمن ۱۳۹۳؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان قزل حصار
اعدام: حلق آویز؛ ۲۸ بهمن ۱۳۹۳؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان قزل حصار
اعدام: حلق آویز؛ ۲۸ بهمن ۱۳۹۳؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۸ بهمن ۱۳۹۳؛ بم، استان کرمان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۸ بهمن ۱۳۹۳؛ بم، استان کرمان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۸ بهمن ۱۳۹۳؛ بم، استان کرمان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۸ بهمن ۱۳۹۳؛ بم، استان کرمان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۸ بهمن ۱۳۹۳؛ بم، استان کرمان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۸ بهمن ۱۳۹۳؛ بم، استان کرمان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۸ بهمن ۱۳۹۳؛ ايرانشهر، استان سيستان و بلوچستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۸ بهمن ۱۳۹۳؛ ايرانشهر، استان سيستان و بلوچستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۸ بهمن ۱۳۹۳؛ کرج، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۸ بهمن ۱۳۹۳؛ کرج، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۸ بهمن ۱۳۹۳؛ کرج، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۸ بهمن ۱۳۹۳؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، زندان مرکزی (زندان وکيل آباد)
اعدام: حلق آویز؛ ۲۹ بهمن ۱۳۹۳؛ کرج، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۹ بهمن ۱۳۹۳؛ کرج، استان تهران، ايران، زندان گوهردشت
اعدام: حلق آویز؛ ۲۹ بهمن ۱۳۹۳؛ کرج، استان تهران، ايران، زندان گوهردشت
اعدام: حلق آویز؛ ۱ اسفند ۱۳۹۳؛ اروميه، استان آذربايجان غربی، ايران، زندان ارومیه
اعدام: حلق آویز؛ ۱ اسفند ۱۳۹۳؛ اروميه، استان آذربايجان غربی، ايران، زندان ارومیه
اعدام: حلق آویز؛ ۲ اسفند ۱۳۹۳؛ بم، استان کرمان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲ اسفند ۱۳۹۳؛ رشت، استان گيلان، ايران، زندان رشت (لاکان)
اعدام: حلق آویز؛ ۲ اسفند ۱۳۹۳؛ رشت، استان گيلان، ايران، زندان رشت (لاکان)
اعدام: حلق آویز؛ ۲ اسفند ۱۳۹۳؛ رشت، استان گيلان، ايران، زندان رشت (لاکان)
اعدام: حلق آویز؛ ۳ اسفند ۱۳۹۳؛ اراک، استان مرکزی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۳ اسفند ۱۳۹۳؛ اراک، استان مرکزی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۳ اسفند ۱۳۹۳؛ اراک، استان مرکزی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۳ اسفند ۱۳۹۳؛ اراک، استان مرکزی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۳ اسفند ۱۳۹۳؛ بندرعباس، استان هرمزگان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۳ اسفند ۱۳۹۳؛ بندرعباس، استان هرمزگان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۳ اسفند ۱۳۹۳؛ بندرعباس، استان هرمزگان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۳ اسفند ۱۳۹۳؛ بندرعباس، استان هرمزگان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۳ اسفند ۱۳۹۳؛ بندرعباس، استان هرمزگان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۳ اسفند ۱۳۹۳؛ بندرعباس، استان هرمزگان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۳ اسفند ۱۳۹۳؛ بندرعباس، استان هرمزگان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۳ اسفند ۱۳۹۳؛ بندرعباس، استان هرمزگان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۴ اسفند ۱۳۹۳؛ رشت، استان گيلان، ايران، زندان رشت (لاکان)
اعدام: حلق آویز؛ ۶ اسفند ۱۳۹۳؛ شيراز، استان فارس، ايران، زندان مرکزی (عادل آباد)
اعدام: حلق آویز؛ ۶ اسفند ۱۳۹۳؛ خرم آباد، استان لرستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۶ اسفند ۱۳۹۳؛ طبس، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۶ اسفند ۱۳۹۳؛ کرمانشاه، استان کرمانشاه، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۶ اسفند ۱۳۹۳؛ کرمانشاه، استان کرمانشاه، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۷ اسفند ۱۳۹۳؛ سنندج، استان کردستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۷ اسفند ۱۳۹۳؛ استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۷ اسفند ۱۳۹۳؛ کرمان، استان کرمان، ايران

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.