بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۲۱۱۰۱ – ۲۱۱۵۰ از ۲۵۷۱۷
اعدام: حلق آویز؛ ۷ بهمن ۱۳۹۲؛ استان البرز، ايران، زندان قزلحصار، کرج
اعدام: حلق آویز؛ ۷ بهمن ۱۳۹۲؛ استان البرز، ايران، زندان قزلحصار، کرج
اعدام: حلق آویز؛ ۷ بهمن ۱۳۹۲؛ استان البرز، ايران، زندان قزلحصار، کرج
اعدام: حلق آویز؛ ۸ بهمن ۱۳۹۲؛ استان قزوین، ايران، زندان مرکزی، قزوین
اعدام: حلق آویز؛ ۸ بهمن ۱۳۹۲؛ استان قزوین، ايران، قزوین
اعدام: حلق آویز؛ ۹ بهمن ۱۳۹۲؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، زندان مرکزی (زندان وکيل آباد)، مشهد
اعدام: حلق آویز؛ ۹ بهمن ۱۳۹۲؛ استان آذربايجان شرقی، ايران، زندان تبریز، تبريز
اعدام: حلق آویز؛ ۱۰ بهمن ۱۳۹۲؛ استان آذربايجان غربی، ايران، زندان ارومیه، اروميه
اعدام: حلق آویز؛ ۱۰ بهمن ۱۳۹۲؛ استان آذربايجان غربی، ايران، زندان ارومیه، اروميه
اعدام: حلق آویز؛ ۱۰ بهمن ۱۳۹۲؛ استان آذربايجان غربی، ايران، زندان ارومیه، اروميه
اعدام: حلق آویز؛ ۱۰ بهمن ۱۳۹۲؛ استان آذربايجان غربی، ايران، زندان ارومیه، اروميه
اعدام: حلق آویز؛ ۱۰ بهمن ۱۳۹۲؛ استان آذربايجان غربی، ايران، زندان ارومیه، اروميه
اعدام: حلق آویز؛ ۱۲ بهمن ۱۳۹۲؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان زاهدان، زاهدان
اعدام: حلق آویز؛ ۱۲ بهمن ۱۳۹۲؛ استان گيلان، ايران، صومعه سرا
اعدام: حلق آویز؛ بهمن ۱۳۹۲ — اسفند ۱۳۹۲؛ استان گيلان، ايران، زندان رشت (لاکان)، رشت
اعدام: حلق آویز؛ بهمن ۱۳۹۲ — اسفند ۱۳۹۲؛ استان گيلان، ايران، زندان رشت (لاکان)، رشت
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳ بهمن ۱۳۹۲؛ استان همدان، ايران، زندان مرکزی همدان (الوند)، همدان
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳ بهمن ۱۳۹۲؛ استان همدان، ايران، زندان مرکزی همدان (الوند)، همدان
اعدام: حلق آویز؛ ۱۶ بهمن ۱۳۹۲؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان چابهار، چابهار
اعدام: حلق آویز؛ ۱۶ بهمن ۱۳۹۲؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان چابهار، چابهار
اعدام: حلق آویز؛ ۱۶ بهمن ۱۳۹۲؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان چابهار، چابهار
اعدام: حلق آویز؛ ۱۶ بهمن ۱۳۹۲؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان چابهار، چابهار
اعدام: حلق آویز؛ ۱۶ بهمن ۱۳۹۲؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان چابهار، چابهار
اعدام: حلق آویز؛ ۱۶ بهمن ۱۳۹۲؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان چابهار، چابهار
اعدام: حلق آویز؛ ۱۶ بهمن ۱۳۹۲؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان چابهار، چابهار
اعدام: حلق آویز؛ ۱۶ بهمن ۱۳۹۲؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان چابهار، چابهار
اعدام: حلق آویز؛ ۱۶ بهمن ۱۳۹۲؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان چابهار، چابهار
اعدام: حلق آویز؛ ۱۶ بهمن ۱۳۹۲؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان چابهار، چابهار
اعدام: حلق آویز؛ ۱۶ بهمن ۱۳۹۲؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان چابهار، چابهار
اعدام: حلق آویز؛ ۱۶ بهمن ۱۳۹۲؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان چابهار، چابهار
اعدام: حلق آویز؛ ۱۶ بهمن ۱۳۹۲؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان چابهار، چابهار
اعدام: حلق آویز؛ ۱۶ بهمن ۱۳۹۲؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان چابهار، چابهار
اعدام: حلق آویز؛ ۱۶ بهمن ۱۳۹۲؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان چابهار، چابهار
اعدام: حلق آویز؛ ۱۷ بهمن ۱۳۹۲؛ استان هرمزگان، ايران، زندان مرکزی بندرعباس (توحید)، بندر عباس
اعدام: حلق آویز؛ ۱۷ بهمن ۱۳۹۲؛ استان هرمزگان، ايران، زندان مرکزی بندرعباس (توحید)، بندر عباس
اعدام: حلق آویز؛ ۱۹ بهمن ۱۳۹۲؛ استان آذربايجان شرقی، ايران، زندان تبریز، تبريز
اعدام: حلق آویز؛ ۲۴ بهمن ۱۳۹۲؛ استان فارس، ايران، شيراز
اعدام: حلق آویز؛ ۲۴ بهمن ۱۳۹۲؛ استان فارس، ايران، شيراز
اعدام: حلق آویز؛ ۲۴ بهمن ۱۳۹۲؛ استان گيلان، ايران، رودبار
اعدام: حلق آویز؛ ۲۴ بهمن ۱۳۹۲؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، زندان مرکزی (زندان وکيل آباد)، مشهد
اعدام: حلق آویز؛ ۲۴ بهمن ۱۳۹۲؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، زندان مرکزی (زندان وکيل آباد)، مشهد
اعدام: حلق آویز؛ ۲۶ بهمن ۱۳۹۲؛ استان البرز، ايران، کرج
اعدام: حلق آویز؛ ۲۶ بهمن ۱۳۹۲؛ استان البرز، ايران، کرج
اعدام: حلق آویز؛ ۲۶ بهمن ۱۳۹۲؛ استان سمنان، ايران، زندان سمنان، سمنان
اعدام: حلق آویز؛ ۲۷ بهمن ۱۳۹۲؛ استان کرمان، ايران، زندان مرکزی، کرمان
اعدام: حلق آویز؛ ۲۷ بهمن ۱۳۹۲؛ استان کرمان، ايران، زندان مرکزی، کرمان
اعدام: حلق آویز؛ ۲۷ بهمن ۱۳۹۲؛ استان کرمان، ايران، زندان مرکزی، کرمان
اعدام: حلق آویز؛ ۲۷ بهمن ۱۳۹۲؛ استان کرمان، ايران، زندان مرکزی، کرمان
اعدام: حلق آویز؛ ۲۸ بهمن ۱۳۹۲؛ استان مازندران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۸ بهمن ۱۳۹۲؛ استان مازندران، ايران

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.