بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۴۹۰۱ – ۴۹۵۰ از ۲۵۵۳۷
اعدام: تيرباران؛ ۵ بهمن ۱۳۶۱؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۳۰ آذر ۱۳۹۲؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان زاهدان، زاهدان
اعدام: حلق آویز؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ آبان ۱۳۶۷ — آذر ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
اعدام: تيرباران؛ ۱ مرداد ۱۳۶۰؛ ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۷ مرداد ۱۳۹۴؛ استان آذربايجان شرقی، ايران، زندان تبریز، تبريز
اعدام: حلق آویز؛ ۲۳ دی ۱۳۹۲؛ استان کردستان، ايران، سنندج
اعدام: حلق آویز؛ ۱۹ مرداد ۱۳۹۵؛ استان آذربايجان غربی، ايران، زندان میاندواب، مياندوآب
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۴ شهریور ۱۳۶۲؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۷ شهریور ۱۳۹۴؛ استان هرمزگان، ايران، زندان مرکزی بندرعباس (توحید)، بندر عباس
اعدام: حلق آویز؛ ۲ خرداد ۱۳۹۰؛ استان خوزستان، ايران، زندان بهبهان، بهبهان
اعدام: حلق آویز؛ ۲۸ خرداد ۱۳۶۲؛ استان فارس، ايران، زندان مرکزی (عادل آباد)، شيراز
اعدام: تيرباران؛ ۲۳ بهمن ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: تيرباران؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۳ مرداد ۱۳۶۰؛ استان اصفهان، ايران، اصفهان
اعدام: قتل با سلاح گرم؛ ۲۰ شهریور ۱۳۶۰؛ استان اصفهان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۸ مرداد ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، زندان گوهردشت، کرج
اعدام: تيرباران؛ ۸ مرداد ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
اعدام: مرگ در دوران بازداشت/زندان؛ ۹ تیر ۱۳۶۲؛ استان فارس، ايران، زندان مرکزی (عادل آباد)، شيراز
اعدام: تيرباران؛ ۳۰ آذر ۱۳۶۰؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۴ آذر ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲۱ فروردین ۱۳۶۳؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۴ آذر ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
اعدام: تيرباران؛ ۲۷ فروردین ۱۳۵۸؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، استادیوم ورزشی سبزوار، سبزوار
اعدام: تيرباران؛ ۳۰ آذر ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ آبان ۱۳۶۷ — آذر ۱۳۶۷؛ استان فارس، ايران، شيراز
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ استان کرمانشاه، ايران، کرمانشاه
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ استان اصفهان، ايران، اصفهان
اعدام: تيرباران؛ ۱ تیر ۱۳۶۱؛ استان تهران، ايران، زندان گوهردشت، کرج
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ استان فارس، ايران، جهرم
اعدام: تيرباران؛ مرداد ۱۳۶۰ — شهریور ۱۳۶۰؛ استان آذربايجان شرقی، ايران، تبريز
اعدام: حلق آویز؛ ۹ مرداد ۱۳۹۲؛ استان آذربايجان شرقی، ايران، زندان تبریز، تبريز
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۴ خرداد ۱۳۹۴؛ استان البرز، ايران، زندان قزلحصار، کرج
اعدام: نحوه ديگر اعدام؛ ۱ خرداد ۱۳۶۳؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: تيرباران؛ ۴ دی ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: تيرباران؛ ۱۵ مهر ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، کرج
اعدام: تيرباران؛ ۱۶ مرداد ۱۳۵۹؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۸ خرداد ۱۳۹۷؛ استان البرز، ايران، زندان رجایی شهر، کرج
اعدام: تيرباران؛ اسفند ۱۳۶۱ — فروردین ۱۳۶۲؛ استان مازندران، ايران، گرگان
اعدام: حلق آویز؛ ۹ آذر ۱۳۹۴؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان زاهدان، زاهدان
اعدام: حلق آویز؛ ۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۱؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، زندان مرکزی (زندان وکيل آباد)، مشهد
اعدام: تيرباران؛ ۲۶ شهریور ۱۳۶۰؛ استان کرمان، ايران، کرمان
اعدام: تيرباران؛ ۶ شهریور ۱۳۵۸؛ استان آذربايجان شرقی، ايران، زندان تبریز، تبريز
اعدام: حلق آویز؛ ۱۰ اسفند ۱۳۶۷؛ استان کرمان، ايران، کرمان
اعدام: تيرباران؛ ۴ آذر ۱۳۶۵؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زاهدان
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ آبان ۱۳۶۷ — آذر ۱۳۶۷؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۷ مهر ۱۳۶۰؛ استان فارس، ايران، شيراز

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.