بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۴۰۵۱ – ۴۱۰۰ از ۲۵۶۵۴
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۹ اسفند ۱۳۶۶؛ استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۶ مرداد ۱۳۹۸؛ زندان رجایی شهر، کرج، استان البرز، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۲ مهر ۱۳۶۰؛ زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۵ آبان ۱۳۸۹؛ زندان مرکزی (زندان وکيل آباد)، مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۵ آبان ۱۳۸۹؛ زندان مرکزی (زندان وکيل آباد)، مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: تيرباران؛ فروردین ۱۳۶۱ — اردیبهشت ۱۳۶۱؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۳۰ خرداد ۱۳۹۰؛ زابل، استان سيستان و بلوچستان، ايران
اعدام: نحوه ديگر اعدام؛ ۱ بهمن ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱ خرداد ۱۳۶۹؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۴ تیر ۱۳۶۰؛ اروميه، استان آذربايجان غربی، ايران
اعدام: نحوه ديگر اعدام؛ ۲۶ فروردین ۱۳۶۱؛ رشت، استان گيلان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ بهمن ۱۳۶۱؛ رشت، استان گيلان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱ مهر ۱۳۶۰؛ لاهيجان، استان گيلان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۹ شهریور ۱۳۶۰؛ رشت، استان گيلان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱ تیر ۱۳۶۲؛ نوشهر، استان مازندران، ايران
اعدام: تيرباران؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳ تیر ۱۳۶۳؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۳۱ خرداد ۱۳۶۳؛ رشت، استان گيلان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۸ آذر ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۵ اردیبهشت ۱۳۶۳؛ کرمانشاه، استان کرمانشاه، ايران
اعدام: نحوه ديگر اعدام؛ ۲۰ شهریور ۱۳۶۲؛ اهواز، استان خوزستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۶ مهر ۱۳۶۰؛ رشت، استان گيلان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱ اردیبهشت ۱۳۶۳؛ فومن، استان گيلان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۲۶ اردیبهشت ۱۳۵۸؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۲ مرداد ۱۳۸۸؛ زندان رجایی شهر، کرج، استان البرز، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۷ اسفند ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱ اسفند ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۸ تیر ۱۳۵۹؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۷ آبان ۱۳۶۰؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ مهر ۱۳۶۷ — آبان ۱۳۶۷؛ رودسر، استان گيلان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۹ آذر ۱۳۶۰؛ باختران، استان باختران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۸ مهر ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۳ آبان ۱۳۶۰؛ بوشهر، استان بوشهر، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۳ آبان ۱۳۶۰؛ بوشهر، استان بوشهر، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۴ آذر ۱۳۶۱؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۳۱ خرداد ۱۳۶۱؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱ دی ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲ شهریور ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۹ مرداد ۱۳۶۰؛ رشت، استان گيلان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۵ مرداد ۱۳۶۰؛ بندر عباس، استان هرمزگان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۷ مهر ۱۳۶۰؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۹ تیر ۱۳۶۰؛ آمل، استان مازندران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۹ اسفند ۱۳۶۱؛ استان تهران، ايران

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.