بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۲۱۰۵۱ – ۲۱۱۰۰ از ۲۶۳۱۷
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ دی ۱۳۶۰ — بهمن ۱۳۶۰؛ اروميه، استان آذربايجان غربی، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۶ آذر ۱۳۶۰؛ اروميه، استان آذربايجان غربی، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۵ مهر ۱۳۶۰؛ اصفهان، استان اصفهان، ايران
اعدام: تيرباران؛ قوچان، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: تيرباران؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۶۰؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ زندان مرکزی (زندان وکيل آباد)، مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۴ مرداد ۱۳۶۱؛ قوچان، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ زندان مرکزی (زندان وکيل آباد)، مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۶ آذر ۱۳۶۰؛ اروميه، استان آذربايجان غربی، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲ مهر ۱۳۵۸؛ زندان مرکزی (دیزل‌آباد)، کرمانشاه، استان کرمانشاه، ايران
اعدام: قتل فراقضایی با سلاح گرم؛ ۱۷ آبان ۱۳۹۶؛ لاهه، هلند
اعدام: تيرباران؛ ۱۴ تیر ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ تیر ۱، ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۱ دی ۱۳۵۸؛ قزوين، استان زنجان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۷ تیر ۱۳۸۶؛ زابل، استان سيستان و بلوچستان، ايران
اعدام: سنگسار؛ ۳ اسفند ۱۳۶۷؛ زنجان، استان زنجان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۶ مرداد ۱۳۶۱؛ باختران، استان باختران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۳ آبان ۱۳۸۰؛ زندان قصر، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ بهمن، ۱۳۶۳؛ تبريز، استان آذربايجان شرقی، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۶۰ — ۱۳۶۱؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۹ تیر ۱۳۹۲؛ کرج، استان البرز، ايران
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۲۳ مرداد ۱۳۷۳؛ سليمانيه، عراق
اعدام: تيرباران؛ شهریور ۳۰، ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ايران
اعدام: حلق آویز؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ فروردین ۹، ۱۳۶۱؛ ايران
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۱۰ آبان ۱۳۷۵؛ پاکستان
اعدام: تيرباران؛ شهریور ۱۳۶۳ — مهر ۱۳۶۳؛ مسجد سليمان، استان خوزستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱ آبان ۱۳۹۱؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ مرداد ۲۳، ۱۳۶۰؛ رشت، استان گيلان، ايران
اعدام: مرگ در دوران بازداشت/زندان؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ مرداد ۷، ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۴ اردیبهشت ۱۳۹۹؛ خلخال، استان اردبيل، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۷ مرداد ۱۳۹۴؛ زندان قزلحصار، کرج، استان البرز، ايران
اعدام: تيرباران؛ آبان، ۱۳۶۱؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳ آذر ۱۳۸۶؛ کرمانشاه، استان کرمانشاه، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ مهر ۱۳۷۱ — آبان ۱۳۷۱؛ اروميه، استان آذربايجان غربی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۳۰ مرداد ۱۳۹۹؛ زندان مرکزی، بروجرد، استان لرستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ بهمن ۱۳۶۰ — اسفند ۱۳۶۰؛ سنندج، استان کردستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۶۱؛ گرگان، استان مازندران، ايران
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۸ مرداد ۱۳۷۳؛ سوران (ديانا)، عراق
اعدام: تيرباران؛ ۱۶ شهریور ۱۳۶۱؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ آذر، ۱۳۶۱؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ خرداد ۲۹، ۱۳۶۲

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.