بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۲۰۹۵۱ – ۲۱۰۰۰ از ۲۵۸۷۴
اعدام: تيرباران؛ ۳۰ خرداد ۱۳۵۸؛ لنگرود، استان گيلان، ايران، ساحل چمخاله
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ شهریور ۱، ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۵۹ — ۱۳۶۰؛ آبادان، استان خوزستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۶۰؛ بجنورد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۴ دی ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ مهر ۱۳، ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ مهر ۲۲، ۱۳۶۰؛ اصفهان، استان اصفهان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ ساری، استان مازندران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۶۰؛ گرگان، استان مازندران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۲ شهریور ۱۳۶۲؛ جيرفت، استان کرمان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۴ دی ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: مرگ در دوران بازداشت/زندان؛ مرداد ۱۸، ۱۳۶۰؛ ساری، استان مازندران، ايران
اعدام: تيرباران؛ آذر ۱۳۶۷ — دی ۱۳۶۷؛ اهواز، استان خوزستان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ آذر ۱۳۶۷ — دی ۱۳۶۷؛ اهواز، استان خوزستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ آذر ۱۳۶۷ — دی ۱۳۶۷؛ اهواز، استان خوزستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ آبان ۱۳۶۷ — آذر ۱۳۶۷؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان اوين
اعدام: حلق آویز؛ ۴ آبان ۱۳۹۲؛ زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان زاهدان
اعدام: حلق آویز؛ ۴ آبان ۱۳۹۲؛ زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان زاهدان
اعدام: تيرباران؛ مرداد ۲۳، ۱۳۶۰؛ رامسر، استان مازندران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۷ مرداد ۱۳۶۰؛ تبريز، استان آذربايجان شرقی، ايران
اعدام: قتل با سلاح سرد؛ ۲۴ دی ۱۳۶۰؛ مانيلا، فيليپين
اعدام: حلق آویز؛ ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۲؛ کرج، استان البرز، ايران، زندان قزلحصار
اعدام: حلق آویز؛ ۲۷ مرداد ۱۳۹۷؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، زندان مرکزی (زندان وکيل آباد)
اعدام: حلق آویز؛ ۲۶ آذر ۱۳۹۹؛ کرج، استان البرز، ايران، زندان رجایی شهر
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ خرداد ۱۳۶۰ — تیر ۱۳۶۰؛ بناب، استان آذربايجان شرقی، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۶۰؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۶۰ — ۱۳۶۱؛ قزوين، استان زنجان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ مرداد ۲۵، ۱۳۶۳؛ اروميه، استان آذربايجان غربی، ايران
اعدام: تيرباران؛ دی ۲۴، ۱۳۶۰؛ تبريز، استان آذربايجان شرقی، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۸ اردیبهشت ۱۳۵۸؛ استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۴ تیر ۱۳۶۰؛ کرمان، استان کرمان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ آبان ۱۳۶۷ — آذر ۱۳۶۷؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۵ آبان ۱۳۶۷؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان اوين
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲۸ مرداد ۱۳۵۹؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ آبان ۱۳۶۷ — آذر ۱۳۶۷؛ کرج، استان تهران، ايران، زندان گوهردشت
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۶۲ — ۱۳۶۳؛ اصفهان، استان اصفهان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۴ خرداد ۱۳۸۹؛ زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان زاهدان
اعدام: حلق آویز؛ ۲۶ فروردین ۱۳۹۳؛ اصفهان، استان اصفهان، ايران، زندان اصفهان
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۵۹ — ۱۳۶۰؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲ مرداد ۱۳۹۶؛ اصفهان، استان اصفهان، ايران، زندان اصفهان
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۳ آبان ۱۳۶۲؛ بندر عباس، استان هرمزگان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۸ آذر ۱۳۶۷؛ شيراز، استان فارس، ايران، زندان مرکزی (عادل آباد)
اعدام: حلق آویز؛ ۴ شهریور ۱۳۹۳؛ کرمان، استان کرمان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲ تیر ۱۳۹۳؛ يزد، استان يزد، ايران، زندان مرکزی یزد
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ خرم آباد، استان لرستان، ايران

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.