بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۱۶۶۵۱ – ۱۶۷۰۰ از ۲۶۱۵۸
اعدام: حلق آویز؛ ۳ مرداد ۱۳۹۴؛ اروميه، استان آذربايجان غربی، ايران، زندان ارومیه
اعدام: تيرباران؛ ۲۷ فروردین ۱۳۵۸؛ استادیوم ورزشی سبزوار، سبزوار، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۹ آذر ۱۳۸۴؛ استادیوم ورزشی سبزوار، سبزوار، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۰ بهمن ۱۳۸۷؛ رفسنجان، استان کرمان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۶۰ — ۱۳۶۱؛ اراک، استان مرکزی، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۶ آذر ۱۳۶۰؛ قزوين، استان زنجان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۸ اردیبهشت ۱۳۵۸؛ استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۱ دی ۱۳۹۲؛ زندان مرکزی، کرمان، استان کرمان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۶ مرداد ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۴ دی ۱۳۹۹؛ زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۵ خرداد ۱۳۸۸؛ زندان زاهدان، زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۵ آذر ۱۳۹۷؛ زندان مرکزی، کرمان، استان کرمان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۱ اسفند ۱۳۶۰؛ زندان قصر، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۵ آذر ۱۳۹۷؛ زندان مرکزی، کرمان، استان کرمان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۷ اسفند ۱۳۸۵؛ زندان نقده، نقده، استان آذربايجان غربی، ايران
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۸ مرداد ۱۳۷۳؛ سوران (ديانا)، عراق
اعدام: حلق آویز؛ ۱۹ اسفند ۱۳۶۷؛ کرمان، استان کرمان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۳۱ اردیبهشت ۱۳۶۴؛ کرمان، استان کرمان، ايران
اعدام: تيرباران؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ قائم شهر، استان مازندران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲ مهر ۱۳۶۰؛ تنکابن، استان مازندران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۶ مهر ۱۳۶۰؛ قائم شهر، استان مازندران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۳۱ مرداد ۱۳۶۲؛ قوچان، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۴ مهر ۱۳۶۶؛ زندان قصر، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳ مرداد ۱۳۶۷؛ همدان، استان همدان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۱ تیر ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ مهر ۱۳۶۰ — آبان ۱۳۶۰؛ تبريز، استان آذربايجان شرقی، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۳۶۰ — ۱۳۶۱؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ زنجان، استان زنجان، ايران
اعدام: تيرباران؛ مرداد ۱۳۶۰ — شهریور ۱۳۶۰؛ تبريز، استان آذربايجان شرقی، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۲۴ مرداد ۱۳۶۰؛ تبريز، استان آذربايجان شرقی، ايران، زندان تبریز
اعدام: تيرباران؛ ۱۹ مهر ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ مهر ۱۳۶۰ — آبان ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۹ آذر ۱۳۶۰؛ مراغه، استان آذربايجان شرقی، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ تیر ۱۳۶۱ — مرداد ۱۳۶۱؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۸ شهریور ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۱ شهریور ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۱ اردیبهشت ۱۳۶۱؛ رشت، استان گيلان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ اسفند ۱۳۶۷ — فروردین ۱۳۶۸؛ کرج، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ شهریور ۱۳۶۰ — مهر ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۵ دی ۱۳۷۱؛ ترکيه
اعدام: حلق آویز؛ ۱۹ اسفند ۱۳۶۷؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۸ مهر ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ مهر ۱۳۶۰ — آبان ۱۳۶۰؛ تنکابن، استان مازندران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۸ آبان ۱۳۶۰؛ قائم شهر، استان مازندران، ايران
اعدام: تيرباران؛ تیر ۱۳۶۰ — مرداد ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۴ مرداد ۱۳۶۰؛ رشت، استان گيلان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱ بهمن ۱۳۹۳؛ اروميه، استان آذربايجان غربی، ايران، زندان ارومیه
اعدام: حلق آویز؛ ۳۱ اردیبهشت ۱۳۷۵؛ شيراز، استان فارس، ايران

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.