بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۱۶۴۰۱ – ۱۶۴۵۰ از ۲۵۵۳۷
اعدام: تيرباران؛ ۱ بهمن ۱۳۶۰؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد
اعدام: حلق آویز؛ ۳ اسفند ۱۳۹۳؛ استان هرمزگان، ايران، بندر عباس
اعدام: حلق آویز؛ ۶ مهر ۱۳۹۵؛ استان هرمزگان، ايران، ميناب
اعدام: تيرباران؛ آبان ۱۳۶۷ — آذر ۱۳۶۷؛ استان هرمزگان، ايران، بندر عباس
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۵ مرداد ۱۳۹۳؛ استان فارس، ايران، میدان پیام، شيراز
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: تيرباران؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۸ فروردین ۱۳۹۰؛ استان آذربايجان غربی، ايران، زندان ارومیه، اروميه
اعدام: تيرباران؛ ۱۸ مرداد ۱۳۵۹؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، سبزوار
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۳ خرداد ۱۳۵۸؛ استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۰ شهریور ۱۳۹۹؛ استان آذربايجان غربی، ايران، زندان ارومیه، اروميه
اعدام: حلق آویز؛ ۴ بهمن ۱۳۹۵؛ استان آذربايجان غربی، ايران، زندان ارومیه، اروميه
اعدام: اعدام خودسرانه؛ ۲۶ آبان ۱۳۹۸؛ استان فارس، ايران، شيراز
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۷ آبان ۱۳۶۷؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ مهر ۱۳۶۰ — آبان ۱۳۶۰؛ استان مازندران، ايران، قائم شهر
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: سنگسار؛ ۲۵ آبان ۱۳۷۳؛ استان مازندران، ايران، جاده جویبار، ساری
اعدام: حلق آویز؛ آبان ۱۳۶۷ — آذر ۱۳۶۷؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، زندان مرکزی (زندان وکيل آباد)، مشهد
اعدام: تيرباران؛ ۹ آذر ۱۳۶۰؛ استان آذربايجان شرقی، ايران، مراغه
اعدام: حلق آویز؛ ۳۰ فروردین ۱۳۹۶؛ استان البرز، ايران، زندان رجایی شهر، کرج
اعدام: تيرباران؛ ۲۶ اسفند ۱۳۶۱؛ استان کردستان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲۹ اسفند ۱۳۷۹؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۱ آبان ۱۳۹۳؛ استان آذربايجان غربی، ايران، زندان ارومیه، اروميه
اعدام: تيرباران؛ تیر ۱۳۶۳ — مرداد ۱۳۶۳؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد
اعدام: تيرباران؛ ۹ مرداد ۱۳۶۷؛ استان خوزستان، ايران، اهواز
اعدام: حلق آویز؛ ۱۹ مهر ۱۳۹۰؛ استان البرز، ايران، زندان قزلحصار، کرج
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ مهر ۱۳۶۲ — آبان ۱۳۶۲؛ استان مرکزی، ايران، اراک
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، زندان گوهردشت، کرج
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ شهریور ۱۳۶۰ — مهر ۱۳۶۰؛ ايران
اعدام: مرگ در دوران بازداشت/زندان؛ ۲۳ دی ۱۳۹۶؛ استان کردستان، ايران، سنندج
اعدام: حلق آویز؛ ۱۱ دی ۱۳۹۲؛ استان کرمان، ايران، زندان مرکزی، کرمان
اعدام: حلق آویز؛ ۲ اردیبهشت ۱۳۹۳؛ استان البرز، ايران، زندان قزلحصار، کرج
اعدام: تيرباران؛ بهمن ۱۳۶۷ — اسفند ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
اعدام: تيرباران؛ ۱ مرداد ۱۳۶۲؛ استان آذربايجان غربی، ايران، اروميه
اعدام: حلق آویز؛ ۲۹ بهمن ۱۳۷۹؛ استان تهران، ايران، دماوند
اعدام: تيرباران؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: تيرباران؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۶ مرداد ۱۳۹۹؛ استان آذربايجان غربی، ايران، زندان ارومیه، اروميه
اعدام: تيرباران؛ ۴ اسفند ۱۳۶۰؛ استان فارس، ايران، شيراز
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ دی ۱۳۶۰ — بهمن ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۲ خرداد ۱۳۶۳؛ استان فارس، ايران، شيراز
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ آبان ۱۳۶۲ — آذر ۱۳۶۲؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲۰ مهر ۱۳۶۰؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۸ آبان ۱۳۶۰؛ استان همدان، ايران، نهاوند
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ شهریور ۱۳۶۲ — مهر ۱۳۶۲؛ استان فارس، ايران، شيراز
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۴ شهریور ۱۳۶۹؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد
اعدام: تيرباران؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ بهمن ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، تهران

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.