بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۲۵۱۵۱ – ۲۵۲۰۰ از ۲۶۳۱۰
اعدام: حلق آویز؛ ۱۰ تیر ۱۳۹۹؛ سنندج، استان کردستان، ايران، زندان مرکزی
اعدام: حلق آویز؛ ۱۰ تیر ۱۳۹۹؛ ايرانشهر، استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان ایرانشهر
اعدام: حلق آویز؛ ۱۱ تیر ۱۳۹۹؛ کرج، استان البرز، ايران، زندان رجایی شهر
اعدام: حلق آویز؛ ۱۱ تیر ۱۳۹۹؛ کرج، استان البرز، ايران، زندان رجایی شهر
اعدام: حلق آویز؛ ۱۱ تیر ۱۳۹۹؛ کرج، استان البرز، ايران، زندان رجایی شهر
اعدام: حلق آویز؛ ۱۴ تیر ۱۳۹۹؛ رشت، استان گيلان، ايران، زندان رشت (لاکان)
اعدام: حلق آویز؛ ۱۴ تیر ۱۳۹۹؛ رشت، استان گيلان، ايران، زندان رشت (لاکان)
اعدام: حلق آویز؛ ۱۵ تیر ۱۳۹۹؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، زندان مرکزی (زندان وکيل آباد)
اعدام: حلق آویز؛ ۱۵ تیر ۱۳۹۹؛ دهدشت، استان کهگيلويه و بويراحمد، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۷ تیر ۱۳۹۹؛ شيراز، استان فارس، ايران، زندان مرکزی (عادل آباد)
اعدام: حلق آویز؛ ۱۸ تیر ۱۳۹۹؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، زندان مرکزی (زندان وکيل آباد)
اعدام: حلق آویز؛ ۱۸ تیر ۱۳۹۹؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، زندان مرکزی (زندان وکيل آباد)
اعدام: حلق آویز؛ ۱۸ تیر ۱۳۹۹؛ گرگان، استان گلستان، ايران، زندان مرکزی گرگان
اعدام: حلق آویز؛ ۲۱ تیر ۱۳۹۹؛ اصفهان، استان اصفهان، ايران، زندان اصفهان
اعدام: حلق آویز؛ ۲۲ تیر ۱۳۹۹؛ کرمانشاه، استان کرمانشاه، ايران، زندان مرکزی (دیزل‌آباد)
اعدام: حلق آویز؛ ۲۴ تیر ۱۳۹۹؛ قزوین، استان قزوین، ايران، زندان مرکزی
اعدام: حلق آویز؛ ۲۴ تیر ۱۳۹۹؛ قزوین، استان قزوین، ايران، زندان مرکزی
اعدام: حلق آویز؛ ۳۰ تیر ۱۳۹۹؛ ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۳۰ تیر ۱۳۹۹؛ همدان، استان همدان، ايران، زندان مرکزی همدان (الوند)
اعدام: حلق آویز؛ ۳۰ تیر ۱۳۹۹؛ همدان، استان همدان، ايران، زندان مرکزی همدان (الوند)
اعدام: حلق آویز؛ ۳۰ تیر ۱۳۹۹؛ همدان، استان همدان، ايران، زندان مرکزی همدان (الوند)
اعدام: حلق آویز؛ ۳۰ تیر ۱۳۹۹؛ اروميه، استان آذربايجان غربی، ايران، زندان ارومیه
اعدام: حلق آویز؛ ۳۰ تیر ۱۳۹۹؛ اروميه، استان آذربايجان غربی، ايران، زندان ارومیه
اعدام: حلق آویز؛ ۳۰ تیر ۱۳۹۹؛ کرج، استان البرز، ايران، زندان رجایی شهر
اعدام: حلق آویز؛ ۱ مرداد ۱۳۹۹؛ نقده، استان آذربايجان غربی، ايران، زندان نقده
اعدام: حلق آویز؛ ۴ مرداد ۱۳۹۹؛ رشت، استان گيلان، ايران، زندان رشت (لاکان)
اعدام: حلق آویز؛ ۶ مرداد ۱۳۹۹؛ اروميه، استان آذربايجان غربی، ايران، زندان ارومیه
اعدام: حلق آویز؛ ۶ مرداد ۱۳۹۹؛ اروميه، استان آذربايجان غربی، ايران، زندان ارومیه
اعدام: حلق آویز؛ ۹ مرداد ۱۳۹۹؛ سنندج، استان کردستان، ايران، زندان مرکزی
اعدام: حلق آویز؛ ۱۲ مرداد ۱۳۹۹؛ شهر کرد، استان چهارمحال بختياری، ايران، زندان مرکزی
اعدام: حلق آویز؛ ۱۲ مرداد ۱۳۹۹؛ شهر کرد، استان چهارمحال بختياری، ايران، زندان مرکزی
اعدام: حلق آویز؛ ۱۲ مرداد ۱۳۹۹؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، زندان مرکزی (زندان وکيل آباد)
اعدام: حلق آویز؛ ۱۴ مرداد ۱۳۹۹؛ قم، استان قم، ايران، زندان قم
اعدام: حلق آویز؛ ۱۴ مرداد ۱۳۹۹؛ قم، استان قم، ايران، زندان قم
اعدام: حلق آویز؛ ۱۴ مرداد ۱۳۹۹؛ قم، استان قم، ايران، زندان قم
اعدام: حلق آویز؛ ۱۵ مرداد ۱۳۹۹؛ اصفهان، استان اصفهان، ايران، زندان اصفهان
اعدام: حلق آویز؛ ۱۵ مرداد ۱۳۹۹؛ قم، استان قم، ايران، زندان قم
اعدام: حلق آویز؛ ۱۶ مرداد ۱۳۹۹؛ رشت، استان گيلان، ايران، زندان رشت (لاکان)
اعدام: حلق آویز؛ ۱۶ مرداد ۱۳۹۹؛ تبريز، استان آذربايجان شرقی، ايران، زندان تبریز
اعدام: حلق آویز؛ ۱۶ مرداد ۱۳۹۹؛ تبريز، استان آذربايجان شرقی، ايران، زندان تبریز
اعدام: حلق آویز؛ ۲۰ مرداد ۱۳۹۹؛ سنندج، استان کردستان، ايران، زندان مرکزی
اعدام: حلق آویز؛ ۲۱ مرداد ۱۳۹۹؛ سنندج، استان کردستان، ايران، زندان مرکزی
اعدام: حلق آویز؛ ۲۲ مرداد ۱۳۹۹؛ يزد، استان يزد، ايران، زندان مرکزی یزد
اعدام: حلق آویز؛ ۲۶ مرداد ۱۳۹۹؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، زندان مرکزی (زندان وکيل آباد)
اعدام: حلق آویز؛ ۲۷ مرداد ۱۳۹۹؛ اروميه، استان آذربايجان غربی، ايران، زندان ارومیه
اعدام: حلق آویز؛ ۲۸ مرداد ۱۳۹۹؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، زندان مرکزی (زندان وکيل آباد)
اعدام: حلق آویز؛ ۲۸ مرداد ۱۳۹۹؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، زندان مرکزی (زندان وکيل آباد)
اعدام: حلق آویز؛ ۲۸ مرداد ۱۳۹۹؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، زندان مرکزی (زندان وکيل آباد)
اعدام: حلق آویز؛ ۲۸ مرداد ۱۳۹۹؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، زندان مرکزی (زندان وکيل آباد)
اعدام: حلق آویز؛ ۲۹ مرداد ۱۳۹۹؛ دهدشت، استان کهگيلويه و بويراحمد، ايران

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.