بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۲۳۸۵۱ – ۲۳۹۰۰ از ۲۵۸۷۴
اعدام: حلق آویز؛ ۲۲ تیر ۱۳۹۶؛ زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان زاهدان
اعدام: حلق آویز؛ ۲۳ تیر ۱۳۹۶؛ اروميه، استان آذربايجان غربی، ايران، زندان ارومیه
اعدام: حلق آویز؛ ۲۳ تیر ۱۳۹۶؛ اروميه، استان آذربايجان غربی، ايران، زندان ارومیه
اعدام: حلق آویز؛ ۲۳ تیر ۱۳۹۶؛ اروميه، استان آذربايجان غربی، ايران، زندان ارومیه
اعدام: حلق آویز؛ ۲۴ تیر ۱۳۹۶؛ زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان زاهدان
اعدام: حلق آویز؛ ۲۴ تیر ۱۳۹۶؛ زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان زاهدان
اعدام: حلق آویز؛ ۲۴ تیر ۱۳۹۶؛ زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان زاهدان
اعدام: حلق آویز؛ ۲۴ تیر ۱۳۹۶؛ اروميه، استان آذربايجان غربی، ايران، زندان ارومیه
اعدام: حلق آویز؛ ۲۴ تیر ۱۳۹۶؛ اروميه، استان آذربايجان غربی، ايران، زندان ارومیه
اعدام: حلق آویز؛ ۲۴ تیر ۱۳۹۶؛ خرم آباد، استان لرستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۴ تیر ۱۳۹۶؛ خرم آباد، استان لرستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۴ تیر ۱۳۹۶؛ خرم آباد، استان لرستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۴ تیر ۱۳۹۶؛ زابل، استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان زابل
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ تیر ۱۳۹۶؛ ايرانشهر، استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان ایرانشهر
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ تیر ۱۳۹۶؛ بندر عباس، استان هرمزگان، ايران، زندان مرکزی بندرعباس (توحید)
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ تیر ۱۳۹۶؛ بندر عباس، استان هرمزگان، ايران، زندان مرکزی بندرعباس (توحید)
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ تیر ۱۳۹۶؛ زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان زاهدان
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ تیر ۱۳۹۶؛ زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان زاهدان
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ تیر ۱۳۹۶؛ چابهار، استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان چابهار
اعدام: حلق آویز؛ ۲۶ تیر ۱۳۹۶؛ اصفهان، استان اصفهان، ايران، زندان اصفهان
اعدام: حلق آویز؛ ۲۶ تیر ۱۳۹۶؛ اصفهان، استان اصفهان، ايران، زندان اصفهان
اعدام: حلق آویز؛ ۲۶ تیر ۱۳۹۶؛ اصفهان، استان اصفهان، ايران، زندان اصفهان
اعدام: حلق آویز؛ ۲۶ تیر ۱۳۹۶؛ اصفهان، استان اصفهان، ايران، زندان اصفهان
اعدام: حلق آویز؛ ۲۶ تیر ۱۳۹۶؛ کرج، استان البرز، ايران، زندان رجایی شهر
اعدام: حلق آویز؛ ۲۸ تیر ۱۳۹۶؛ زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان زاهدان
اعدام: حلق آویز؛ ۳۱ تیر ۱۳۹۶؛ زابل، استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان زابل
اعدام: حلق آویز؛ ۳۱ تیر ۱۳۹۶؛ زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان زاهدان
اعدام: حلق آویز؛ ۳۱ تیر ۱۳۹۶؛ زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان زاهدان
اعدام: حلق آویز؛ ۳۱ تیر ۱۳۹۶؛ ايرانشهر، استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان ایرانشهر
اعدام: حلق آویز؛ ۳۱ تیر ۱۳۹۶؛ ايرانشهر، استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان ایرانشهر
اعدام: حلق آویز؛ ۱ مرداد ۱۳۹۶؛ مياندوآب، استان آذربايجان غربی، ايران، زندان میاندواب
اعدام: حلق آویز؛ ۲ مرداد ۱۳۹۶؛ اصفهان، استان اصفهان، ايران، زندان اصفهان
اعدام: حلق آویز؛ ۲ مرداد ۱۳۹۶؛ اصفهان، استان اصفهان، ايران، زندان اصفهان
اعدام: حلق آویز؛ ۲ مرداد ۱۳۹۶؛ اصفهان، استان اصفهان، ايران، زندان اصفهان
اعدام: حلق آویز؛ ۳ مرداد ۱۳۹۶؛ زنجان، استان زنجان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۳ مرداد ۱۳۹۶؛ زنجان، استان زنجان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۳ مرداد ۱۳۹۶؛ کرمانشاه، استان کرمانشاه، ايران، زندان مرکزی (دیزل‌آباد)
اعدام: حلق آویز؛ ۴ مرداد ۱۳۹۶؛ اروميه، استان آذربايجان غربی، ايران، زندان ارومیه
اعدام: حلق آویز؛ ۴ مرداد ۱۳۹۶؛ اروميه، استان آذربايجان غربی، ايران، زندان ارومیه
اعدام: حلق آویز؛ ۴ مرداد ۱۳۹۶؛ استان مازندران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۴ مرداد ۱۳۹۶؛ بابل، استان مازندران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۴ مرداد ۱۳۹۶؛ مهاباد، استان آذربايجان غربی، ايران، زندان مهاباد
اعدام: حلق آویز؛ ۴ مرداد ۱۳۹۶؛ گچساران، استان کهگيلويه و بويراحمد، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۰ مرداد ۱۳۹۶؛ استان مازندران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۰ مرداد ۱۳۹۶؛ شيراز، استان فارس، ايران، زندان مرکزی (عادل آباد)
اعدام: حلق آویز؛ ۱۰ مرداد ۱۳۹۶؛ شيراز، استان فارس، ايران، زندان مرکزی (عادل آباد)
اعدام: حلق آویز؛ ۱۰ مرداد ۱۳۹۶؛ شيراز، استان فارس، ايران، زندان مرکزی (عادل آباد)
اعدام: حلق آویز؛ ۱۱ مرداد ۱۳۹۶؛ سنندج، استان کردستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۴ مرداد ۱۳۹۶؛ اروميه، استان آذربايجان غربی، ايران، زندان ارومیه
اعدام: حلق آویز؛ ۱۴ مرداد ۱۳۹۶؛ اروميه، استان آذربايجان غربی، ايران، زندان ارومیه

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.