بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۱۶۰۵۱ – ۱۶۱۰۰ از ۲۵۶۰۷
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲۸ آذر ۱۳۸۰؛ ايران، زندان قصر، تهران، استان تهران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲۸ آذر ۱۳۸۰؛ ايران، زندان قصر، تهران، استان تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۸۰ — ۱۳۸۱؛ ايران، استان کرمان
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۸۰ — ۱۳۸۱؛ ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۸۰ — ۱۳۸۱؛ ايران، زندان مرکزی، کرمان، استان کرمان
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۸۰ — ۱۳۸۱؛ ايران، هریس، استان آذربايجان شرقی
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۸۰ — ۱۳۸۱؛ ايران، قوچان، استان خراسان/ خراسان رضوی
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۸۰ — ۱۳۸۱؛ ايران، تبريز، استان آذربايجان شرقی
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۸۰ — ۱۳۸۱؛ ايران، کرج، استان البرز
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۸۰ — ۱۳۸۱؛ ايران، خرمشهر، استان خوزستان
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۳۸۰ — ۱۳۸۱؛ ايران، زندان آمل، آمل، استان مازندران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۸۰ — ۱۳۸۱؛ ايران، زندان مرکزی (عادل آباد)، شيراز، استان فارس
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۸۰ — ۱۳۸۱؛ ايران، زندان مرکزی (عادل آباد)، شيراز، استان فارس
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۸۰ — ۱۳۸۱؛ ايران، زندان مرکزی (عادل آباد)، شيراز، استان فارس
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۸۰ — ۱۳۸۱؛ ايران، زندان تبریز، تبريز، استان آذربايجان شرقی
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۸۰ — ۱۳۸۱؛ ايران، کرمان، استان کرمان
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۸۰ — ۱۳۸۱؛ ايران، کرمان، استان کرمان
اعدام: حلق آویز؛ ۱۶ دی ۱۳۸۰؛ ايران، ايلام، استان ايلام
اعدام: حلق آویز؛ ۲۲ دی ۱۳۸۰؛ ايران، مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی
اعدام: حلق آویز؛ ۲۶ دی ۱۳۸۰؛ ايران، استان اردبيل
اعدام: حلق آویز؛ ۳ بهمن ۱۳۸۰؛ ايران، زندان مرکزی (زندان وکيل آباد)، مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی
اعدام: حلق آویز؛ ۳ بهمن ۱۳۸۰؛ ايران، زندان مرکزی (زندان وکيل آباد)، مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی
اعدام: حلق آویز؛ ۳ بهمن ۱۳۸۰؛ ايران، زندان مرکزی (زندان وکيل آباد)، مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی
اعدام: حلق آویز؛ ۳ بهمن ۱۳۸۰؛ ايران، زندان مرکزی (زندان وکيل آباد)، مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی
اعدام: حلق آویز؛ ۳ بهمن ۱۳۸۰؛ ايران، اهواز، استان خوزستان
اعدام: حلق آویز؛ ۳ بهمن ۱۳۸۰؛ ايران، اهواز، استان خوزستان
اعدام: حلق آویز؛ ۳ بهمن ۱۳۸۰؛ ايران، اهواز، استان خوزستان
اعدام: حلق آویز؛ ۳ بهمن ۱۳۸۰؛ ايران، اهواز، استان خوزستان
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۴ بهمن ۱۳۸۰؛ ايران، زندان ارومیه، اروميه، استان آذربايجان غربی
اعدام: حلق آویز؛ ۱۰ بهمن ۱۳۸۰؛ ايران، يزد، استان يزد
اعدام: حلق آویز؛ ۱۰ بهمن ۱۳۸۰؛ ايران، کرمان، استان کرمان
اعدام: حلق آویز؛ ۲۳ بهمن ۱۳۸۰؛ ايران، تاکستان، استان زنجان
اعدام: حلق آویز؛ ۲۹ بهمن ۱۳۸۰؛ ايران، زندان قصر، تهران، استان تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۹ بهمن ۱۳۸۰؛ ايران، زندان قصر، تهران، استان تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۹ بهمن ۱۳۸۰؛ ايران، زندان قصر، تهران، استان تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۸ اسفند ۱۳۸۰؛ ايران، تربت جام، استان خراسان/ خراسان رضوی
اعدام: حلق آویز؛ اسفند ۱۳۸۰ — فروردین ۱۳۸۱؛ ايران، شيراز، استان فارس
اعدام: حلق آویز؛ اسفند ۱۳۸۰ — فروردین ۱۳۸۱؛ ايران، شيراز، استان فارس
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ اسفند ۱۳۸۰ — فروردین ۱۳۸۱؛ ايران، تربت جام، استان خراسان/ خراسان رضوی
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ اسفند ۱۳۸۰ — فروردین ۱۳۸۱؛ ايران، تربت جام، استان خراسان/ خراسان رضوی
اعدام: حلق آویز؛ اسفند ۱۳۸۰ — فروردین ۱۳۸۱؛ ايران، گناباد، استان خراسان/ خراسان رضوی
اعدام: حلق آویز؛ ۲۰ اسفند ۱۳۸۰؛ ايران، تربت جام، استان خراسان/ خراسان رضوی
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ اسفند ۱۳۸۰؛ ايران، کازرون، استان فارس
اعدام: حلق آویز؛ ۱۸ فروردین ۱۳۸۱؛ ايران، میدان ارتش، اصفهان، استان اصفهان
اعدام: حلق آویز؛ ۲۶ فروردین ۱۳۸۱؛ ايران، بندر گز، استان مازندران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۷ فروردین ۱۳۸۱؛ ايران، قم، استان مرکزی
اعدام: حلق آویز؛ ۲۷ فروردین ۱۳۸۱؛ ايران، زندان مرکزی (زندان وکيل آباد)، مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی
اعدام: حلق آویز؛ ۲۸ فروردین ۱۳۸۱؛ ايران، زندان قصر، تهران، استان تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۸ فروردین ۱۳۸۱؛ ايران، زندان قصر، تهران، استان تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۸ فروردین ۱۳۸۱؛ ايران، زندان قصر، تهران، استان تهران

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.