بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۱۵۲۰۱ – ۱۵۲۵۰ از ۲۶۱۵۲
اعدام: تيرباران؛ مرداد ۱۳۶۸ — شهریور ۱۳۶۸؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ مرداد ۱۳۶۸ — شهریور ۱۳۶۸؛ همدان، استان همدان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ مرداد ۱۳۶۸ — شهریور ۱۳۶۸؛ ايران
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۱۳ شهریور ۱۳۶۸؛ رانیه، عراق
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۱۶ شهریور ۱۳۶۸؛ گرگان، استان مازندران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۲۵ شهریور ۱۳۶۸؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ مهر ۱۳۶۸ — آبان ۱۳۶۸؛ اراک، استان مرکزی، ايران
اعدام: تيرباران؛ مهر ۱۳۶۸ — آبان ۱۳۶۸؛ خرم آباد، استان لرستان، ايران
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۳ آذر ۱۳۶۸؛ اروميه، استان آذربايجان غربی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۸ آذر ۱۳۶۸؛ همدان، استان همدان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ آذر ۱۳۶۸ — دی ۱۳۶۸؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۹ آذر ۱۳۶۸؛ زندان رشت (لاکان)، رشت، استان گيلان، ايران
اعدام: تيرباران؛ آذر ۱۳۶۸ — دی ۱۳۶۸؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: تيرباران؛ آذر ۱۳۶۸ — دی ۱۳۶۸؛ رشت، استان گيلان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۶۷ — ۱۳۶۸؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: سنگسار؛ ۱۳۶۷ — ۱۳۶۸؛ استان زنجان، ايران
اعدام: سنگسار؛ ۱۳۶۷ — ۱۳۶۸؛ استان زنجان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۳۶۷ — ۱۳۶۸؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۳۶۷ — ۱۳۶۸؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۳۶۷ — ۱۳۶۸؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۳۶۸ — ۱۳۶۹؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۳۶۸ — ۱۳۶۹؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۱ دی ۱۳۶۸؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۱ دی ۱۳۶۸؛ اهواز، استان خوزستان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۱ دی ۱۳۶۸؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: قتل فراقضایی با سلاح گرم؛ ۱۳۶۸ — ۱۳۶۹؛ بابل، استان مازندران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۳ دی ۱۳۶۸؛ خرم آباد، استان لرستان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۶ دی ۱۳۶۸؛ باختران، استان باختران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۶ دی ۱۳۶۸؛ باختران، استان باختران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۹ دی ۱۳۶۸؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۲۰ دی ۱۳۶۸؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۲۰ دی ۱۳۶۸؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۲۰ دی ۱۳۶۸؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۲۰ دی ۱۳۶۸؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۲۰ دی ۱۳۶۸؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۲۰ دی ۱۳۶۸؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۲۰ دی ۱۳۶۸؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۲۰ دی ۱۳۶۸؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۲۰ دی ۱۳۶۸؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۲۰ دی ۱۳۶۸؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۲۰ دی ۱۳۶۸؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۲۰ دی ۱۳۶۸؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۲۰ دی ۱۳۶۸؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۲۰ دی ۱۳۶۸؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۲۰ دی ۱۳۶۸؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۲۰ دی ۱۳۶۸؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۲۰ دی ۱۳۶۸؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۲۰ دی ۱۳۶۸؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۲۰ دی ۱۳۶۸؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۲۰ دی ۱۳۶۸؛ تهران، استان تهران، ايران

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.