بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۱۰۵۵۱ – ۱۰۶۰۰ از ۲۶۳۱۰
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۳ دی ۱۳۶۳؛ قم، استان مرکزی، ايران، دادسرای قم
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۳ دی ۱۳۶۳؛ قم، استان مرکزی، ايران، دادسرای قم
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۳ دی ۱۳۶۳؛ قم، استان مرکزی، ايران، دادسرای قم
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۳ دی ۱۳۶۳؛ استان کردستان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۳ دی ۱۳۶۳؛ استان کردستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۵ دی ۱۳۶۳؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۳ دی ۱۳۶۳؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۳ دی ۱۳۶۳؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان اوين
اعدام: حلق آویز؛ ۲۴ دی ۱۳۶۳؛ اروميه، استان آذربايجان غربی، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۲۵ دی ۱۳۶۳؛ استان آذربايجان شرقی، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۵ دی ۱۳۶۳؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۲۵ دی ۱۳۶۳؛ خرم آباد، استان لرستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۶ دی ۱۳۶۳؛ قم، استان مرکزی، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱ بهمن ۱۳۶۳؛ گرگان، استان مازندران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱ بهمن ۱۳۶۳؛ تبريز، استان آذربايجان شرقی، ايران
اعدام: تيرباران؛ بهمن، ۱۳۶۳؛ تبريز، استان آذربايجان شرقی، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱ بهمن ۱۳۶۳؛ يزد، استان يزد، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲ بهمن ۱۳۶۳؛ رشت، استان گيلان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۳ بهمن ۱۳۶۳؛ خوی، استان آذربايجان غربی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۳ بهمن ۱۳۶۳؛ خوی، استان آذربايجان غربی، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۶ بهمن ۱۳۶۳؛ بجنورد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۷ بهمن ۱۳۶۳؛ شيراز، استان فارس، ايران، میدان شهدا
اعدام: تيرباران؛ ۷ بهمن ۱۳۶۳؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۸ بهمن ۱۳۶۳؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۸ بهمن ۱۳۶۳؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۸ بهمن ۱۳۶۳؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۸ بهمن ۱۳۶۳؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۸ بهمن ۱۳۶۳؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان قصر
اعدام: حلق آویز؛ ۸ بهمن ۱۳۶۳؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان قصر
اعدام: حلق آویز؛ ۸ بهمن ۱۳۶۳؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان قصر
اعدام: حلق آویز؛ ۸ بهمن ۱۳۶۳؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان قصر
اعدام: حلق آویز؛ ۸ بهمن ۱۳۶۳؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان قصر
اعدام: حلق آویز؛ ۸ بهمن ۱۳۶۳؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان قصر
اعدام: حلق آویز؛ ۸ بهمن ۱۳۶۳؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان قصر
اعدام: حلق آویز؛ ۸ بهمن ۱۳۶۳؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان قصر
اعدام: حلق آویز؛ ۸ بهمن ۱۳۶۳؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان قصر
اعدام: حلق آویز؛ ۸ بهمن ۱۳۶۳؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان قصر
اعدام: حلق آویز؛ ۸ بهمن ۱۳۶۳؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان قصر
اعدام: حلق آویز؛ ۸ بهمن ۱۳۶۳؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان قصر
اعدام: حلق آویز؛ ۸ بهمن ۱۳۶۳؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان قصر
اعدام: حلق آویز؛ ۸ بهمن ۱۳۶۳؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان قصر
اعدام: حلق آویز؛ ۸ بهمن ۱۳۶۳؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان قصر
اعدام: حلق آویز؛ ۸ بهمن ۱۳۶۳؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان قصر
اعدام: حلق آویز؛ ۸ بهمن ۱۳۶۳؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان قصر
اعدام: حلق آویز؛ ۸ بهمن ۱۳۶۳؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان قصر
اعدام: حلق آویز؛ ۸ بهمن ۱۳۶۳؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان قصر
اعدام: حلق آویز؛ ۸ بهمن ۱۳۶۳؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان قصر
اعدام: حلق آویز؛ ۸ بهمن ۱۳۶۳؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان قصر
اعدام: حلق آویز؛ ۸ بهمن ۱۳۶۳؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان قصر
اعدام: حلق آویز؛ ۸ بهمن ۱۳۶۳؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان قصر

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.