بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۹۴۵۱ – ۹۵۰۰ از ۲۵۶۵۴
اعدام: تيرباران؛ ۴ بهمن ۱۳۶۲؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۴ بهمن ۱۳۶۲؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۵ بهمن ۱۳۶۲؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۵ بهمن ۱۳۶۲؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۵ بهمن ۱۳۶۲؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۶ بهمن ۱۳۶۲؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: مرگ در دوران بازداشت/زندان؛ ۹ بهمن ۱۳۶۲؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ دی ۱۳۶۲ — بهمن ۱۳۶۲؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ دی ۱۳۶۲ — بهمن ۱۳۶۲؛ کرج، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۱ بهمن ۱۳۶۲؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ دی ۱۳۶۲ — بهمن ۱۳۶۲؛ مسجد سليمان، استان خوزستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ دی ۱۳۶۲ — بهمن ۱۳۶۲؛ تنکابن، استان مازندران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ دی ۱۳۶۲ — بهمن ۱۳۶۲؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ دی ۱۳۶۲ — بهمن ۱۳۶۲؛ اصفهان، استان اصفهان، ايران
اعدام: تيرباران؛ دی ۱۳۶۲ — بهمن ۱۳۶۲؛ اصفهان، استان اصفهان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۱ بهمن ۱۳۶۲؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۲ بهمن ۱۳۶۲؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۲ بهمن ۱۳۶۲؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۲ بهمن ۱۳۶۲؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۲ بهمن ۱۳۶۲؛ کرج، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۲ بهمن ۱۳۶۲؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۲ بهمن ۱۳۶۲؛ بابل، استان مازندران، ايران
اعدام: تيرباران؛ بهمن ۱۳۶۲ — اسفند ۱۳۶۲؛ دیزل آباد، استان کرمانشاه، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳ بهمن ۱۳۶۲؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: قتل با سلاح گرم؛ ۱۸ بهمن ۱۳۶۲؛ پاريس، فرانسه
اعدام: حلق آویز؛ ۱۹ بهمن ۱۳۶۲؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۹ بهمن ۱۳۶۲؛ استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۹ بهمن ۱۳۶۲؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۲۰ بهمن ۱۳۶۲؛ بيرجند، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲۰ بهمن ۱۳۶۲؛ استان کردستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۰ بهمن ۱۳۶۲؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۱ بهمن ۱۳۶۲؛ بیجار، استان کردستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۱ بهمن ۱۳۶۲؛ بیجار، استان کردستان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲۱ بهمن ۱۳۶۲؛ بيرجند، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: نحوه ديگر اعدام؛ ۲۳ بهمن ۱۳۶۲؛ رودسر، استان گيلان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ بهمن ۱۳۶۲؛ زندان قصر، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ بهمن ۱۳۶۲؛ زندان قصر، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ بهمن ۱۳۶۲؛ زندان قصر، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ بهمن ۱۳۶۲؛ زندان قصر، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ بهمن ۱۳۶۲؛ زندان قصر، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ بهمن ۱۳۶۲؛ زندان قصر، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ بهمن ۱۳۶۲؛ زندان قصر، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ بهمن ۱۳۶۲؛ زندان قصر، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ بهمن ۱۳۶۲؛ زندان قصر، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ بهمن ۱۳۶۲؛ زندان قصر، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ بهمن ۱۳۶۲؛ زندان قصر، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ بهمن ۱۳۶۲؛ زندان قصر، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ بهمن ۱۳۶۲؛ زندان قصر، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ بهمن ۱۳۶۲؛ زندان قصر، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ بهمن ۱۳۶۲؛ زندان قصر، تهران، استان تهران، ايران

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.