بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۷۸۰۱ – ۷۸۵۰ از ۲۶۳۱۰
اعدام: تيرباران؛ ۱ فروردین ۱۳۶۰؛ بندرعباس، استان هرمزگان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۶ تیر ۱۳۶۲؛ بابل، استان مازندران، ايران
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۱۳۸۴ — ۱۳۸۵؛ اهواز، استان خوزستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳ آبان ۱۳۹۲؛ اهواز، استان خوزستان، ايران، زندان مرکزی
اعدام: تيرباران؛ ۶ شهریور ۱۳۶۲؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۴ خرداد ۱۳۹۰؛ کرج، استان البرز، ايران، زندان قزلحصار
اعدام: حلق آویز؛ ۱۴ آذر ۱۳۹۲؛ کرمانشاه، استان کرمانشاه، ايران، زندان مرکزی (دیزل‌آباد)
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۵۹ — ۱۳۶۰؛ تبريز، استان آذربايجان شرقی، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۰ آذر ۱۳۶۱؛ فومن، استان گيلان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۳ شهریور ۱۳۸۹؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، زندان مرکزی (زندان وکيل آباد)
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳ اسفند ۱۳۹۳؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان قزل حصار
اعدام: تيرباران؛ ۲۵ شهریور ۱۳۶۰؛ ساری، استان مازندران، ايران
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۲ دی ۱۳۷۵؛ رانیه، عراق
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱ مرداد ۱۳۵۹؛ دزفول، استان خوزستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۳۱ فروردین ۱۳۷۲؛ سيرجان، استان کرمان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۱ آذر ۱۳۶۰؛ بهشهر، استان مازندران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ ايران
اعدام: نحوه ديگر اعدام؛ ۱۶ مهر ۱۳۶۰؛ بهشهر، استان مازندران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱ بهمن ۱۳۶۲؛ اصفهان، استان اصفهان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ دی ۱۳۷۴ — بهمن ۱۳۷۴؛ کرمان، استان کرمان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۰ اسفند ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۳۱ خرداد ۱۳۶۲؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۶ مرداد ۱۳۶۰؛ گرگان، استان مازندران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۳۶۲ — ۱۳۶۳؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۰ اردیبهشت ۱۳۶۹؛ زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ آبان ۱۳۶۷ — آذر ۱۳۶۷؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۴ اسفند ۱۳۵۷؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان قصر
اعدام: تيرباران؛ ۲۰ فروردین ۱۳۵۸؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان قصر
اعدام: تيرباران؛ ۲ مهر ۱۳۵۸؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان اوين
اعدام: تيرباران؛ ۲۲ مرداد ۱۳۶۰؛ قزوين، استان زنجان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۴ مرداد ۱۳۶۰؛ بندرعباس، استان هرمزگان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۹ فروردین ۱۳۶۳؛ ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱ اردیبهشت ۱۳۶۳؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: تيرباران؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ مهر ۱۳۶۷ — آبان ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ خوی، استان آذربايجان غربی، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ خوی، استان آذربايجان غربی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۹ اسفند ۱۳۶۷؛ نيشابور، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۰ آبان ۱۳۹۴؛ گرگان، استان مازندران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۷ مرداد ۱۳۶۰؛ اردبيل، استان اردبيل، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۸ شهریور ۱۳۶۳؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان اوين
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ مرداد ۱۳۸۰؛ سمنان، استان سمنان، ايران
اعدام: ؛ همدان، استان همدان، ايران

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.