بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۱۴۹۰۱ – ۱۴۹۵۰ از ۲۵۶۵۴
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ بهمن ۱۳۶۷؛ گرگان، استان مازندران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ بهمن ۱۳۶۷؛ گرگان، استان مازندران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ بهمن ۱۳۶۷؛ گرگان، استان مازندران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ بهمن ۱۳۶۷؛ بروجرد، استان لرستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ بهمن ۱۳۶۷؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ بهمن ۱۳۶۷؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ بهمن ۱۳۶۷؛ نيشابور، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ بهمن ۱۳۶۷؛ نيشابور، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ بهمن ۱۳۶۷؛ شيروان، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ بهمن ۱۳۶۷؛ شيروان، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ بهمن ۱۳۶۷؛ سبزوار، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ بهمن ۱۳۶۷؛ سبزوار، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ بهمن ۱۳۶۷؛ تبريز، استان آذربايجان شرقی، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۸ بهمن ۱۳۶۷؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: سنگسار؛ ۳ اسفند ۱۳۶۷؛ زنجان، استان زنجان، ايران
اعدام: سنگسار؛ ۳ اسفند ۱۳۶۷؛ زنجان، استان زنجان، ايران
اعدام: سنگسار؛ ۳ اسفند ۱۳۶۷؛ زنجان، استان زنجان، ايران
اعدام: سنگسار؛ ۳ اسفند ۱۳۶۷؛ زنجان، استان زنجان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۵ اسفند ۱۳۶۷؛ اسلام آباد غرب، استان باختران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۵ اسفند ۱۳۶۷؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۸ اسفند ۱۳۶۷؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ بهمن ۱۳۶۷ — اسفند ۱۳۶۷؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ بهمن ۱۳۶۷ — اسفند ۱۳۶۷؛ قم، استان مرکزی، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ بهمن ۱۳۶۷ — اسفند ۱۳۶۷؛ بابل، استان مازندران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ بهمن ۱۳۶۷ — اسفند ۱۳۶۷؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ بهمن ۱۳۶۷ — اسفند ۱۳۶۷؛ بوشهر، استان بوشهر، ايران
اعدام: حلق آویز؛ بهمن ۱۳۶۷ — اسفند ۱۳۶۷؛ رشت، استان گيلان، ايران
اعدام: تيرباران؛ بهمن ۱۳۶۷ — اسفند ۱۳۶۷؛ اراک، استان مرکزی، ايران
اعدام: تيرباران؛ بهمن ۱۳۶۷ — اسفند ۱۳۶۷؛ رشت، استان گيلان، ايران
اعدام: تيرباران؛ بهمن ۱۳۶۷ — اسفند ۱۳۶۷؛ اهواز، استان خوزستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ بهمن ۱۳۶۷ — اسفند ۱۳۶۷؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ بهمن ۱۳۶۷ — اسفند ۱۳۶۷؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ بهمن ۱۳۶۷ — اسفند ۱۳۶۷؛ اردبيل، استان اردبيل، ايران
اعدام: تيرباران؛ بهمن ۱۳۶۷ — اسفند ۱۳۶۷؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ بهمن ۱۳۶۷ — اسفند ۱۳۶۷؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ بهمن ۱۳۶۷ — اسفند ۱۳۶۷؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ بهمن ۱۳۶۷ — اسفند ۱۳۶۷؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: حلق آویز؛ بهمن ۱۳۶۷ — اسفند ۱۳۶۷؛ زندان گوهردشت، کرج، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ بهمن ۱۳۶۷ — اسفند ۱۳۶۷؛ آمل، استان مازندران، ايران
اعدام: تيرباران؛ بهمن ۱۳۶۷ — اسفند ۱۳۶۷؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ بهمن ۱۳۶۷ — اسفند ۱۳۶۷؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ بهمن ۱۳۶۷ — اسفند ۱۳۶۷؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ بهمن ۱۳۶۷ — اسفند ۱۳۶۷؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ بهمن ۱۳۶۷ — اسفند ۱۳۶۷؛ زندان مرکزی (دیزل‌آباد)، کرمانشاه، استان کرمانشاه، ايران
اعدام: حلق آویز؛ بهمن ۱۳۶۷ — اسفند ۱۳۶۷؛ زندان مرکزی (دیزل‌آباد)، کرمانشاه، استان کرمانشاه، ايران
اعدام: حلق آویز؛ بهمن ۱۳۶۷ — اسفند ۱۳۶۷؛ زندان مرکزی (دیزل‌آباد)، کرمانشاه، استان کرمانشاه، ايران
اعدام: حلق آویز؛ بهمن ۱۳۶۷ — اسفند ۱۳۶۷؛ خمين، استان مرکزی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ بهمن ۱۳۶۷ — اسفند ۱۳۶۷؛ خمين، استان مرکزی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ بهمن ۱۳۶۷ — اسفند ۱۳۶۷؛ خمين، استان مرکزی، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ اسفند ۱۳۶۷ — فروردین ۱۳۶۸؛ کرمانشاه، استان کرمانشاه، ايران

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.