بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۱۴۷۵۱ – ۱۴۸۰۰ از ۲۵۶۰۷
اعدام: تيرباران؛ دی ۱۳۶۷ — بهمن ۱۳۶۷؛ ايران، قزوين، استان زنجان
اعدام: حلق آویز؛ دی ۱۳۶۷ — بهمن ۱۳۶۷؛ ايران، زندان اوين، تهران، استان تهران
اعدام: نحوه ديگر اعدام؛ دی ۱۳۶۷ — بهمن ۱۳۶۷؛ ايران، زندان اوين، تهران، استان تهران
اعدام: تيرباران؛ دی ۱۳۶۷ — بهمن ۱۳۶۷؛ ايران، رشت، استان گيلان
اعدام: تيرباران؛ دی ۱۳۶۷ — بهمن ۱۳۶۷؛ ايران، زندان گوهردشت، کرج، استان تهران
اعدام: تيرباران؛ دی ۱۳۶۷ — بهمن ۱۳۶۷؛ ايران، تهران، استان تهران
اعدام: حلق آویز؛ دی ۱۳۶۷ — بهمن ۱۳۶۷؛ ايران، زندان اوين، تهران، استان تهران
اعدام: تيرباران؛ دی ۱۳۶۷ — بهمن ۱۳۶۷؛ ايران، زندان اوين، تهران، استان تهران
اعدام: تيرباران؛ دی ۱۳۶۷ — بهمن ۱۳۶۷؛ ايران، شاهرود، استان سمنان
اعدام: تيرباران؛ دی ۱۳۶۷ — بهمن ۱۳۶۷؛ ايران، رشت، استان گيلان
اعدام: تيرباران؛ دی ۱۳۶۷ — بهمن ۱۳۶۷؛ ايران، اراک، استان مرکزی
اعدام: تيرباران؛ دی ۱۳۶۷ — بهمن ۱۳۶۷؛ ايران، اراک، استان مرکزی
اعدام: تيرباران؛ دی ۱۳۶۷ — بهمن ۱۳۶۷؛ ايران، تهران، استان تهران
اعدام: تيرباران؛ دی ۱۳۶۷ — بهمن ۱۳۶۷؛ ايران، خرم آباد، استان لرستان
اعدام: تيرباران؛ دی ۱۳۶۷ — بهمن ۱۳۶۷؛ ايران، کرج، استان تهران
اعدام: تيرباران؛ دی ۱۳۶۷ — بهمن ۱۳۶۷؛ ايران، آمل، استان مازندران
اعدام: تيرباران؛ دی ۱۳۶۷ — بهمن ۱۳۶۷؛ ايران، رشت، استان گيلان
اعدام: تيرباران؛ دی ۱۳۶۷ — بهمن ۱۳۶۷؛ ايران، تهران، استان تهران
اعدام: حلق آویز؛ دی ۱۳۶۷ — بهمن ۱۳۶۷؛ ايران، تبريز، استان آذربايجان شرقی
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ دی ۱۳۶۷ — بهمن ۱۳۶۷؛ ايران، رشت، استان گيلان
اعدام: تيرباران؛ دی ۱۳۶۷ — بهمن ۱۳۶۷؛ ايران، رشت، استان گيلان
اعدام: تيرباران؛ دی ۱۳۶۷ — بهمن ۱۳۶۷؛ ايران، رشت، استان گيلان
اعدام: تيرباران؛ دی ۱۳۶۷ — بهمن ۱۳۶۷؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ دی ۱۳۶۷ — بهمن ۱۳۶۷؛ ايران، آمل، استان مازندران
اعدام: حلق آویز؛ دی ۱۳۶۷ — بهمن ۱۳۶۷؛ ايران، تبريز، استان آذربايجان شرقی
اعدام: حلق آویز؛ دی ۱۳۶۷ — بهمن ۱۳۶۷؛ ايران، زندان اوين، تهران، استان تهران
اعدام: تيرباران؛ دی ۱۳۶۷ — بهمن ۱۳۶۷؛ ايران، زندان اوين، تهران، استان تهران
اعدام: تيرباران؛ دی ۱۳۶۷ — بهمن ۱۳۶۷؛ ايران، تهران، استان تهران
اعدام: تيرباران؛ دی ۱۳۶۷ — بهمن ۱۳۶۷؛ ايران، شاهرود، استان سمنان
اعدام: حلق آویز؛ دی ۱۳۶۷ — بهمن ۱۳۶۷؛ ايران، نهاوند، استان همدان
اعدام: حلق آویز؛ دی ۱۳۶۷ — بهمن ۱۳۶۷؛ ايران، نهاوند، استان همدان
اعدام: حلق آویز؛ دی ۱۳۶۷ — بهمن ۱۳۶۷؛ ايران، نهاوند، استان همدان
اعدام: حلق آویز؛ دی ۱۳۶۷ — بهمن ۱۳۶۷؛ ايران، نهاوند، استان همدان
اعدام: حلق آویز؛ دی ۱۳۶۷ — بهمن ۱۳۶۷؛ ايران، نهاوند، استان همدان
اعدام: سنگسار؛ ۱۱ بهمن ۱۳۶۷؛ ايران، بندر انزلی، استان گيلان
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۱ بهمن ۱۳۶۷؛ ايران، اهواز، استان خوزستان
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۱ بهمن ۱۳۶۷؛ ايران، اهواز، استان خوزستان
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۱ بهمن ۱۳۶۷؛ ايران، ملاير، استان همدان
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۱ بهمن ۱۳۶۷؛ ايران، ملاير، استان همدان
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۱ بهمن ۱۳۶۷؛ ايران، ملاير، استان همدان
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۱ بهمن ۱۳۶۷؛ ايران، ملاير، استان همدان
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۱ بهمن ۱۳۶۷؛ ايران، ملاير، استان همدان
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۱ بهمن ۱۳۶۷؛ ايران، ملاير، استان همدان
اعدام: تيرباران؛ بهمن ۱۳۶۷ — اسفند ۱۳۶۷؛ ايران، زندان اوين، تهران، استان تهران
اعدام: تيرباران؛ بهمن ۱۳۶۷ — اسفند ۱۳۶۷؛ ايران، زندان اوين، تهران، استان تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۲ بهمن ۱۳۶۷؛ ايران، ملاير، استان همدان
اعدام: حلق آویز؛ ۱۲ بهمن ۱۳۶۷؛ ايران، ملاير، استان همدان
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۸ بهمن ۱۳۶۷؛ ايران، ميانه، استان آذربايجان شرقی
اعدام: حلق آویز؛ ۲۲ بهمن ۱۳۶۷؛ ايران، زندان مرکزی (زندان وکيل آباد)، مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی
اعدام: تيرباران؛ ۲۵ بهمن ۱۳۶۷؛ ايران، مرند، استان آذربايجان شرقی

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.