بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۷۰۰۱ – ۷۰۵۰ از ۲۵۶۵۴
اعدام: تيرباران؛ اسفند ۲۰، ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ اسفند ۲۰، ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ اسفند ۲۰، ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۰ اسفند ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۰ اسفند ۱۳۶۰؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۲۱ اسفند ۱۳۶۰؛ ايلام، استان ايلام، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۲۱ اسفند ۱۳۶۰؛ ايلام، استان ايلام، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۲۱ اسفند ۱۳۶۰؛ زنجان، استان زنجان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲۱ اسفند ۱۳۶۰؛ مريوان، استان کردستان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۲۳ اسفند ۱۳۶۰؛ استان همدان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۲۳ اسفند ۱۳۶۰؛ نيشابور، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۲۳ اسفند ۱۳۶۰؛ نيشابور، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۲۳ اسفند ۱۳۶۰؛ نيشابور، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۲۳ اسفند ۱۳۶۰؛ نيشابور، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۲۳ اسفند ۱۳۶۰؛ نيشابور، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: قتل با سلاح گرم؛ ۲۳ اسفند ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۲۴ اسفند ۱۳۶۰؛ سنندج، استان کردستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۵ اسفند ۱۳۶۰؛ سنندج، استان کردستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۶ اسفند ۱۳۶۰؛ ساری، استان مازندران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۶ اسفند ۱۳۶۰؛ ساری، استان مازندران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۵ فروردین ۱۳۶۱؛ اهواز، استان خوزستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱ فروردین ۱۳۶۱؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱ فروردین ۱۳۶۱؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱ فروردین ۱۳۶۱؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱ فروردین ۱۳۶۱؛ مرند، استان آذربايجان شرقی، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱ فروردین ۱۳۶۱؛ بابل، استان مازندران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱ فروردین ۱۳۶۱؛ اراک، استان مرکزی، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱ فروردین ۱۳۶۱؛ شهر کرد، استان چهارمحال بختياری، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱ فروردین ۱۳۶۱؛ باختران، استان باختران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱ فروردین ۱۳۶۱؛ اصفهان، استان اصفهان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱ فروردین ۱۳۶۱؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱ فروردین ۱۳۶۱؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱ فروردین ۱۳۶۱؛ گناباد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱ فروردین ۱۳۶۱؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱ فروردین ۱۳۶۱؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱ فروردین ۱۳۶۱؛ اصفهان، استان اصفهان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱ فروردین ۱۳۶۱؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱ فروردین ۱۳۶۱؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱ فروردین ۱۳۶۱؛ کرج، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱ فروردین ۱۳۶۱؛ لاهيجان، استان گيلان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱ فروردین ۱۳۶۱؛ بندر عباس، استان هرمزگان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱ فروردین ۱۳۶۱؛ زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱ فروردین ۱۳۶۱؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱ فروردین ۱۳۶۱؛ آمل، استان مازندران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱ فروردین ۱۳۶۱؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱ فروردین ۱۳۶۱؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه ديگر اعدام؛ ۱ فروردین ۱۳۶۱؛ نجف آباد، استان اصفهان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱ فروردین ۱۳۶۱؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱ فروردین ۱۳۶۱؛ دزفول، استان خوزستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱ فروردین ۱۳۶۱؛ شيراز، استان فارس، ايران

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.