بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۶۸۵۱ – ۶۹۰۰ از ۲۵۶۵۴
اعدام: تيرباران؛ ۱۹ بهمن ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۹ بهمن ۱۳۶۰؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۰ بهمن ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۰ بهمن ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ بهمن ۲۰، ۱۳۶۰؛ بهشهر، استان مازندران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۱ بهمن ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲۲ بهمن ۱۳۶۰؛ استان آذربايجان غربی، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۲ بهمن ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۲ بهمن ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: مرگ در دوران بازداشت/زندان؛ ۲۳ بهمن ۱۳۶۰؛ استان مازندران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۳ بهمن ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۲۵ بهمن ۱۳۶۰؛ بندر عباس، استان هرمزگان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۲۵ بهمن ۱۳۶۰؛ بندر عباس، استان هرمزگان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۲۵ بهمن ۱۳۶۰؛ بندر عباس، استان هرمزگان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۷ بهمن ۱۳۶۰؛ قائم شهر، استان مازندران، ايران
اعدام: مرگ در دوران بازداشت/زندان؛ ۲۸ بهمن ۱۳۶۰؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۲۹ بهمن ۱۳۶۰؛ نيشابور، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۲۹ بهمن ۱۳۶۰؛ نيشابور، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۹ بهمن ۱۳۶۰؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۵ اسفند ۱۳۶۰؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱ اسفند ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱ اسفند ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱ اسفند ۱۳۶۰؛ اصفهان، استان اصفهان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱ اسفند ۱۳۶۰؛ کرمانشاه، استان کرمانشاه، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱ اسفند ۱۳۶۰؛ کرمانشاه، استان کرمانشاه، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱ اسفند ۱۳۶۰؛ اردبيل، استان اردبيل، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱ اسفند ۱۳۶۰؛ کرمانشاه، استان کرمانشاه، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱ اسفند ۱۳۶۰؛ باختران، استان باختران، ايران
اعدام: تيرباران؛ اسفند، ۱۳۶۰؛ مراغه، استان آذربايجان شرقی، ايران
اعدام: تيرباران؛ اسفند، ۱۳۶۰؛ مسجد سليمان، استان خوزستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ اسفند، ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱ اسفند ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۵ اسفند ۱۳۶۰؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۲ اسفند ۱۳۶۰؛ نيشابور، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۲ اسفند ۱۳۶۰؛ نيشابور، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۲ اسفند ۱۳۶۰؛ نيشابور، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۲ اسفند ۱۳۶۰؛ نيشابور، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۲ اسفند ۱۳۶۰؛ نيشابور، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲ اسفند ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲ اسفند ۱۳۶۰؛ نيشابور، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲ اسفند ۱۳۶۰؛ نيشابور، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲ اسفند ۱۳۶۰
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۳ اسفند ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۴ اسفند ۱۳۶۰؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۴ اسفند ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۴ اسفند ۱۳۶۰؛ مسجد سليمان، استان خوزستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۴ اسفند ۱۳۶۰؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۶ اسفند ۱۳۶۰؛ بجنورد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۶ اسفند ۱۳۶۰؛ بندر گز، استان مازندران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۷ اسفند ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.