بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم

ایران در آیینۀ نقد

این مجموعه شامل گزیده ای از مقالات و دیدگاه هایی است که شماری از مسائل ایران را از منظر حقوق بشر تحلیل می کند. مطالب این مجموعه تنها بیانگر نظریات نویسندگان است و الزاماً دیدگاه های بنیاد عبدالرحمن برومند را منعکس نمی کند.

رویا برومند
۲۳ مهر ۱۳۹۰
لادن برومند
۲۳ مهر ۱۳۸۸
رویا برومند
۳ مهر ۱۳۸۷
لادن برومند/ترجمه فارسی از گذار
۹ مهر ۱۳۸۴
لادن برومند و رویا برومند
۱۲ فروردین ۱۳۸۰
لادن برومند و رویا برومند
۱۰ مهر ۱۳۷۹