بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
سازمان ملل

بیانیه جامعه بین المللی بهائیان به سازمان ملل متحد ، ۲۳ فوریه ۱۹۹۸

جامعه جهانی بهائی
سازمان ملل متحد
۴ اسفند ۱۳۷۶
بیانیه

 این بیانیه به زبان انگلیسی است. نگاه کنید به کتابخانه به زبان انگلیسی