بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
سازمان ملل

کار شناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد از بازداشت های جمعی ابراز نگرانی کردند

سازمان ملل متحد
سازمان ملل متحد
۱۶ تیر ۱۳۸۸
بیانیه