بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
سازمان ملل

پشنهادات گزارشگر ویژه‌ اعدام‌های فراقضایی، فوری یا خودسرانه در مورد خطوط هوایی خصوصی و محلات درگیری

گزارشگر ویژه‌ اعدام‌های فراقضایی، فوری یا خودسرانه
گزارشگران ویژه سازمان ملل در حوزه حقوق بشر
۱۸ دی ۱۳۹۹
گزارش

این گزارش به زبان فارسی در دسترس نیست.