بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی

گزارش داخلی در مورد تخلفات رایج و شایع در حوزه ھای قضایی سراسر کشور

دادیار دادسرای انتظامی قضات
۷ تیر ۱۳۹۵
مدرک رسمی

گزارش تکان دهندۀ دادسرای انتظامی قضات در بارۀ تخلفات قضات در حوزۀ قضایی کشور و نقض مداوم حقوق شهروندان. با علم به اینکه هرسال صد ها شهروند در ایران اعدام می شوند،این گزارش عدم صلاحیت قضات و ضرورت تعلیق فوری مجازات اعدام راثابت می کند.