بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم

مجموعه اسناد حقوق بشر

اعلامیه‌های بین‌المللی حقوق بشر

سازمان ملل متحد\ ترجمه بنیاد عبدالرحمن برومند
۲۵ آذر ۱۳۹۳
سازمان ملل متحد/ ترجمه بنیاد عبدالرحمن برومند
۷ مرداد ۱۳۹۰
کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل
۲۱ آذر ۱۳۷۶
سازمان ملل متحد
۲۵ آذر ۱۳۴۵
سازمان ملل متحد
۱۹ آذر ۱۳۲۷