بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
سازمان دیدبان حقوق بشر

در گفتگو با مقامات ایران، رهبران اتحادیه اروپا باید موضع گیری جدی تری پیش رو گیرند

دیده بان حقوق بشر
۲۰ خرداد ۱۳۸۳
اطلاعیه مطبوعاتی