بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
سازمان دیدبان حقوق بشر

ایران: پاکسازی نویسندگان وب

دیده بان حقوق بشر
۱۷ آبان ۱۳۸۳
اطلاعیه مطبوعاتی