بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
سازمان دیدبان حقوق بشر

قوه قضائیه با تهدید و تحمیل بر شکنجه سرپوش گذاشت

دیده بان حقوق بشر
۲۹ آذر ۱۳۸۳
اطلاعیه مطبوعاتی