بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
سازمان دیدبان حقوق بشر

سازمان دیده بان حقوق بشر از مدافعان حقوق بشر قدردانی کرد

دیده بان حقوق بشر
۹ آبان ۱۳۸۵
اطلاعیه مطبوعاتی