بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی

آیت الله خمینی در مورد حق وکیل مدافع برای متهم، فروردین ماه ۱۳۵۸

آیت الله خمینی
نطق تلویزیونی
۱۲ فروردین ۱۳۵۸
نطق

گفتار تلویزیونی آیت الله خمینی در پاسخ به اعتراضات سازمان های حقوق بشر به نبود تشریفات حقوقی و تعرض به حقوق متهم در نظام قضایی انقلاب اسلامی بود. سخنان آیت الله خمینی نمونه ی بارزی از بینش قضایی مقامات نظام نو پای ایران بود که متهمین را پیش از دادرسی مجرم می دانستند.

"... اصلاً معنی ندارد محاکمه مجرم، مجاکمه مجرم یک امری است که مخالف با حقوق بشر است.  حقوق بشر اقتضا می کند که ما آنها را همان روز اول کشته باشیم برای اینکه مجرمند و معلوم است که اینها مجرم هستند. آن که باید برای او وکیل گرفت، آن که باید به ادعای او گوش کرد او متهم است نه مجرم.... آیا جامعۀ حقوق بشر تصور نمی کند که مجرم را باید کشت برای حقوق بشر؟....و لاکن اعتقاد ما این است که مجرم محاکمه ندارد و باید کشت..."