بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
کمیسیون بین المللی حقوقدانان

ایران، ستیز باعدالت ۱۳۸۱

۵ شهریور ۱۳۸۱
گزارش