بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
سازمان ملل

گزارش سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران

موریس د. کاپیتورن
کمیسیون حقوق بشر
۲۸ دی ۱۳۷۸
گزارش