بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی

حکم تبرئۀ پرسنل نیروی انتظامی مسئول حمله ١٨ تیرماه ١٣٧٨ به کوی دانشگاه

قاضی طباطبائی
روزنامه بهار
۲۲ تیر ۱۳۷۹
مدرک رسمی