بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
سازمان ملل

قطعنامه کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد در باره وضعیت حقوق بشر در ایران

کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد
سازمان ملل متحد
۲۶ فروردین ۱۳۷۶
قطعنامه