بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
سازمان ملل

قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران، ۲۲دسامبر ۱۹۹۵

سازمان ملل متحد
سازمان ملل متحد
۱۶ اسفند ۱۳۷۴
قطعنامه

 این قطعنامه به انگلیسی است. نگاه کنید به کتابخانه به زبان انگلیسی